Heading
Left Menu
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ด้าน
 
 
 
 
 
 
 
 
  ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดสงขลา
  ข้อมูลตลาดแรงงาน
คำสั่งวิทยาลัยฯ

Download
ดาวน์โหลด
ตารางสอน
สังคมออนไลน์
ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์

รายงานผลการประเมินตนเอง
เล่นเกมส์

 
ประวัติวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา
 

          วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2468 โดยเปิดสอนครั้งแรกระดับครูมูล ต่อมา 2490 ได้เปลี่ยนมารับนักเรียนที่จบ ป.4 เรียกว่านักเรียนชั้นต้นแผนกเกษตร จนถึง พ.ศ.2498 งดรับนักเรียนที่จบ ป.4 และขยายมารับนักเรียนที่จบ ม.3 (ป.7 หรือ ป.6 ในปัจจุบัน) เรียกว่อาชีวตอนปลายแผนกเกษตรกรรม

          พ.ศ.2507 งดรับอาชีวศึกษาตอนปลายแผนกเกษตรกรรม แต่ขยายมาเปิดระดับประโยคมัธยมศึกษาได้ยกฐานะโรงเรียนเกษตรกรรมขึ้นเป็น "วิทยาลัยเกษตรกรรมสงขลา" เปิดสอนถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

          พ.ศ.2537 กรมอาชีวศึกษามีนโยบายให้เปิดสอนในลักษณะของวิทยาลัยชุมชนและวิทยาลัยฯ ได้รับอนุมัติให้เปิดการสอนในลักษณะวิทยาลัยชุมชนในชื่อ "วิทยาลัยชุมชนลพบุรีราเมศว์" ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาหลากหลายสาขาวิชาและหลายรูปแบบทั้งหลักสูตรปกติและหลักสูตรระยะสั้น โดยหลักสูตรมีความยืดหยุ่นตามความต้องการของชุมชน

          พ.ศ.2539 กรมอาชีวศึกษาให้เปลี่ยนชื่อจากวิทยาลัยเกษตรกรรมสงขลา และวิทยาลัยชุมชนลพบุรีราเมศว์เป็น "วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา" เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาต่าง ๆ ทั้งภาคเกษตรและภาคนอกเกษตร
....................................................................................................................


อัตลักษ์

ทักษะเยี่ยม กิจกรรมเด่น

เอกลักษณ์
ภูมิทัศน์สวยงาม บริการเยี่ยม

....................................................................................................................
 
scat.ac.th
ตรา อกท. มีลักษณะเป็นวงกลมล้อมรอบด้วยรวงข้าว
ด้านบนวงกลมเป็น พระพิรุณทรงนาค ขนาบด้วยธงชาติ
และคบเพลิง ภายในวงกลมมีข้อความ "เกษตรกรในอนาคต" "ประเทศไทย" และ "FFT"
ใต้ตรา อกท. มีข้อความ "ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"
ตรา อกท. ประกอบด้วยสัญลักษณ์ 6 อย่าง คือ
     1. อาทิตย์รุ่ง หมายถึง ความก้าวหน้าของการเกษตรแผนใหม่
     2. ไถ หมายถึง แรงงานและเครื่องมือพลิกผืนดิน อันเป็นการปฏิบัติขั้นพื้นฐานของการเกษตร
     3. รวงข้าว หมายถึง พืชหลักของประเทศไทย
     4. ธงไตรรงค์ หมายถึง ประเทศไทย
     5. พระพิรุณทรงนาค หมายถึง การเกษตรแห่งชาติ
     6. คบเพลิง หมายถึง ประทีปนำทางไปสู่ความสว่างแห่งปัญญา
 
 
scat.ac.th
ตราประจำสถาบัน
     - เป็นวงเล็บมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.5 เซนติเมตร
     - ภายในวงกลมเป็นเสมาธรรมจักร หมายถึง สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
     - มีรูปเสมาธรรมจักรตั้งอยู่บนบัลลังก์สิงห์ มีลายนกเปลวอยู่ 2 ข้าง
     - ใต้บัลลังก์สิงห์มีอักษร "ทุ.ส.นิ.ม." ซึ่งย่อมาจาก องค์ประกอบอริยสัจ 4
     - วงกลมภายนอก ด้านบนเป็นชื่อสถานการศึกษาด้านล่างเป็นชื่อจังหวัดที่ตั้งสถานศึกษา
 
 
scat.ac.th
ธงสีประจำสถาบัน
     เขียว ขาว เหลือง
 
ต้นไม้ประจำสถาบัน
     ตะเคียนทอง
 
ปรัชญาวิทยาลัย
"สร้างคนเก่ง ผลิตคนดี มีมาตรฐาน สนองความต้องการสู่ชุมชน"

     - คนเก่ง มีความรู้ (พุทธพิสัย) มีความชำนาญ (ทักษะพิสัย) มีความตระหนักมีความพึงพอใจ มีเจตคติที่ดี
       (ลักษณะนิสัย) มีสมรรนะสูง
     - คนดี มีคุณธรรม ประพฤติตัวตามบรรทัดฐานทางสังคมไม่มีพฤติกรรมก่อให้เกิดทุกข์ เกิดโทษ
       แก่ตนเองและผู้อื่น
     - มีมาตรฐาน มีลักษณะถูกต้องตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ มีคุณภาพสนองความต้องการสู่ชุมชน
       ชุมชนมีส่วนร่วม ชุมชนมีความพึงพอใจ เป็นสิ่งที่ชุมชนอยากได้
 

ผู้บริหารวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา

 
น.ส.ชนม์ศิกานต์   แก้วกระจ่าง
ผู้อำนวยการ
 
นายสถิต โลหะ
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายทรัพยากร
นายสถิต โลหะ
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นางสาวละอองแก้ว หมื่นจร
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน
นักศึกษา
นางสาวละอองแก้ว หมื่นจร
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ

การนำนโยบายและผลจากการประชุมไปวางแผนและปฏิบัติงาน  12  ข้อ
ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

     1. การเพิ่มปริมาณผู้เรียน
     2. การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาในโรงเรียนมัธยม
     3. การเทียบโอนประสบการณ์ คุณวุฒิวิชาชีพ และมาตรฐานอาชีพที่นำสู่การปฏิบัติ
     4. หลักสูตร 3 แนวทาง (ใช้ ซ่อม สร้าง)
     5. ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน ปฏิรูปวิธีสอบ
     6. ความร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรม และสถานประกอบการ
     7. การสร้างผู้ประกอบการใหม่
     8. การพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการ
     9. คุณธรรมนำวิชาชีพ
     10. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การเงิน และบุคลากร
     11. การศึกษาดูงานนักศึกษา (ปวช.1  และ ปวส.1)
     12. การจัดการความรู้


ยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
1.  พัฒนาบุคลากร

1.1  จัดประชุม อบรม สัมมนาบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
1.2  เปิดโอกาสให้บุคลากรหาประสบการณ์จากภายนอก
1.3  สร้างแรงจูงใจและขวัญกำลังใจ
1.4  จัดสภาพแวดล้อมสถานศึกษาให้น่าอยู่น่าทำงาน

2.  สนับสนุน ส่งเสริม เผยแพร่งานวิจัย นวัตกรรม

2.1  สร้างความรู้ความเข้าใจวิธีการวิจัยแก่บุคลากร
2.2  สนับสนุนบุคลากรให้มีการค้นคิดนวัตกรรมและวิจัยอย่างต่อเนื่อง
2.3  สนับสนุนงบประมาณเฉพาะด้านงานวิจัยและนวัตกรรม

3.  เสริมสร้างและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม

3.1  จัดกิจกรรมเสริมสร้างปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเนื่อง
3.2  บูรณาการคุณธรรม จริยธรรมในรายวิชาทุกวิชา
3.3  พัฒนาระบบการปฏิบัติงานอาจารย์ที่ปรึกษา ครูพี่เลี้ยงให้มีบทบาทเพิ่มขึ้นในการเสริมสร้างพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา

4.  พัฒนางานฟาร์ม
และแหล่งฝึกงาน

4.1  พัฒนาส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิต
4.2  วิเคราะห์ข้อมูล จัดฐานข้อมูลงานฟาร์มอย่างมีระบบ
4.3  จัดระบบมาตรฐานงานฟาร์ม
4.4  พัฒนาระบบการจัดการงานฟาร์มให้มีประสิทธิภาพด้านการผลิตและจำหน่าย

5.  การประกันคุณภาพและมาตรฐาน

5.1  พัฒนาการทดสอบมาตรฐานนักศึกษา
5.2  จัดระบบการประกันคุณภาพภายในให้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงาน
5.3  ส่งเสริมกิจกรรม  5  ส.  อย่างต่อเนื่อง

6.  สร้างภาพลักษณ์ของวิทยาลัย

6.1  พัฒนาซ่อมแซมอาคารสถานที่ให้สวยงามอยู่เสมอ
6.2  จัดภูมิทัศน์ ดูแลรักษาให้สวยงาม
6.3  ส่งเสริมอาชีพ สร้างความรู้และบริการชุมชน
6.4  สร้างความสัมพันธ์ ร่วมกิจกรรมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง
6.5  พัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษา


วิสัยทัศน์
     เป็นสถาบันการอาชีวศึกษา ที่เปิดสอนหลากหลายตามความต้องการของชุมชนมุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณภาพ คุณธรรม และได้มารตฐาน
 
พันธกิจ
     1. จัดการศึกษาและให้บริการทางวิชาการตามความต้องการของชุมชน
     2. สนับสนุนส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาอาชีพ
     3. จัดสถานประกอบการภายในสถานศึกษา เพื่อฝึกอาชีพและสร้างรายได้กับนักศึกษา
     4. ดำรงไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรม ศาสนา สอดคล้องกับชุมชนและความต้องการของท้องถิ่น
     5. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและสร้างขวัญกำลังใจ


     
Heading
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา
เลขที่ 142 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 90180
โทร. 0-7438-9118  โทรสาร. 0-7438-9118
Copy right 2010 SCAT.AC.TH All right reserved.