Heading
Left Menu
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ด้าน
 
 
 
 
 
 
 
 
  ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดสงขลา
  ข้อมูลตลาดแรงงาน
คำสั่งวิทยาลัยฯ

Download
ดาวน์โหลด
ตารางสอน
สังคมออนไลน์
ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์

รายงานผลการประเมินตนเอง
เล่นเกมส์

 
ค้นหากิจกรรม ** ค้นจากชื่อหมวดหมู่


จุดเด่น ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
8888888888888888888888
กิจกรรมเด่นในการพัฒนาผู้เรียน คือ กิจกรรมองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนฯ ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี สามารถฝึกทักษะและประสบการณ์ด้านต่าง ๆ แก่ผู้เรียน 5 กิจกรรมหลัก

โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมพัฒนาอาชีพ กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต ทำให้นักศึกษาทำงานเป็นทีม เสริมสร้างพฤติกรรมลักษณะความเป็นผู้นำ
 
       
       
       
1
1

กิจกรรมทั้งหมด
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ค้นหากิจกรรม

   

 

     
Heading
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา
เลขที่ 142 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 90180
โทร. 0-7438-9118  โทรสาร. 0-7438-9118
Copy right 2010 SCAT.AC.TH All right reserved.