Heading
Left Menu
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ด้าน
 
 
 
 
 
 
 
 
  ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดสงขลา
  ข้อมูลตลาดแรงงาน
คำสั่งวิทยาลัยฯ

Download
ดาวน์โหลด
ตารางสอน
สังคมออนไลน์
ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์

รายงานผลการประเมินตนเอง
เล่นเกมส์

 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลามีอาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

ที่
ปี พ.ศ.ที่สร้าง
รายการ
จำนวน
ราคา(บาท)
หมายเหตุ
1
2495
อาคารเรียน 5
1
17,0000
รื้อถอนแล้ว
2
2506
โรงทำแผ่นยาง
1
13,000
3
2507
คอกสุกรเก่า
1
400,000
รื้อถอนแล้ว
4
2510
อาคารเรียน 1
1
1,200,000
5
2510
อาคารเรียน 2
1
ย้าย
6
2510
ฉางข้าว (เก่า)
1
50,000
7
2512
อาคารเรียน 8
1
500,000
8
2513
คอกไก่ไข่
1
30,000
9
2515
ห้องสมุด (เก่า)
1
150,000
10
2517
อาคารพืชกรรม
1
250,000
11
2517
อาคารเรียน 4
1
1,750,000
12
2520
อาคารเรียนและปฏิบัติงาน (อาคาร6)
1
150,000
13
2520
อาคารเรียนและปฏิบัติงาน (อาคาร7)
1
150,000
14
2520
เรือนเพาะชำไม้ประดับ
1
100,000
15
2520
โรงเก็บรถยนต์
1
16
2520
โรงอาหาร
1
คอกไก่เก่า
17
2520
ห้องประชุม
1
250,000
18
2521
คอกโคนม
1
19
2521
คอกไก่กระทง (ไก่เนื้อ)
1
250,000
20
2522
คอกสุกรขุน
1
85,000
21
2522
คอกพ่อ-แม่พันธุ์สุกร
1
250,000
22
2522
คอกโคเนื้อ (เก่า)
1
192,000
23
2523
อาคารเรียน9
1
3,630,000
24
2524
อาคารสัตวบาล (อาคาร10)
1
150,000
25
2524
เรือนเพาะชำไม้ผล
1
198,000
26
2524
เรือนขยายพันธุ์ไม้ประดับ
1
385,000
27
2524
อาคารช่างใหม่ (ช่างเชื่อม)
1
28
2524
อาคารพัสดุกลาง
1
462000
29
2524
โรงสีข้าว
1
30
2526
ฉางข้าว (หลังใหม่)
1
31
2526
อาคารอบรมวิชาชีพระยะสั้น
1
1100000
32
2528
โรงเรือนและบ่ออนุบาล
1
250000
33
2529
อาคารพืชศาสตร์ (อาคาร11)
1
1350000
34
2530
อาคารอเนกประสงค์
1
1500000
35
2530
คอกโคเนื้อ(ใหม่)
1
400000
36
2530
อาคารปฏิบัติการเพาะเห็ด
1
300000
37
2530
อาคารอำนวยการ
1
1100500
38
2530
ห้องสมุดใหม่
1
1000000
39
2530
อาคารผลิตภัณฑ์
1
330000
40
2533
คอกสุกรขุน (หลังใหม่)
1
1000000
41
2535
โรงผลิตภัฑณ์นม
1
1136860
42
2536
โรงเรือนเก็บหญ้าแห้ง
1
360000
43
2537
อาคารหอพักนักศึกษา 64 คน
1
2325500
44
2538
อาคารเรือนเพาะชำชนาด 8x16 เมตร
1
425500
45
2539
หอพักนักศึกษา
10
800000
46
2540
โรงอาหารอเนกประสงค์ ขนาด816 ตรม.
1
1890000
47
2540
หอพักนักศึกษา
16
1280000
48
2540
หอพักนักศึกษา
37
2960000
49
2540
ระบบน้ำดื่ม
1
คนดำเนินการ
50
2542
ประตูเข้า-ออกพร้อมป้ายชื่อวิทยาลัยฯ
1
443575
ปรับปรุง บกศ.
51
2542
สำนักงานครูเวรและยามรักษาการณ์
1
199583
ปรับปรุง มิยาซาวา
52
2542
หอพักนักศึกษา ปรับปรุงซ่อมแซม
1
100000
มิยาซาวา
53
2558
อาคารเฉลิมพระเกียรติ
1

     
Heading
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา
เลขที่ 142 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 90180
โทร. 0-7438-9118  โทรสาร. 0-7438-9118
Copy right 2010 SCAT.AC.TH All right reserved.