ตารางการเรียน การสอน ภาคเรียนที่ 1 / 2555

- ตารางการเรียนของนักศึกษา
- รายการสอนของคณะครูอาจารย์
- รายการรายวิชาที่สอนของคณะครูอาจารย์
- รายการรายวิชาที่เรียนของนักศึกษาแต่ละชั้นปี
- ห้องเรียนประจำกลุ่ม/ครูที่ปรึกษา

ตารางการเรียน การสอน ภาคเรียนที่ 2 / 2555

- ตารางการเรียนของนักศึกษาปกติ
- รายการสอนของคณะครูอาจารย์
- รายการรายวิชาที่สอนของคณะครูอาจารย์
- รายการรายวิชาที่เรียนของนักศึกษาแต่ละชั้นปี
- ตารางการเรียนของนักศึกษาสมทบเสาร์-อาทิตย์
- ห้องเรียนประจำกลุ่ม/ครูที่ปรึกษา

ตารางการเรียน การสอน ภาคเรียนที่ 1 / 2556

- ตารางการเรียนของนักศึกษาปกติ
- รายการสอนของคณะครูอาจารย์
- รายการรายวิชาที่สอนของคณะครูอาจารย์
- รายการรายวิชาที่เรียนของนักศึกษาแต่ละชั้นปี
- ตารางการเรียนของนักศึกษาสมทบเสาร์-อาทิตย์
- ห้องเรียนประจำกลุ่ม/ครูที่ปรึกษา

ตารางการเรียน การสอน ภาคเรียนที่ 2 / 2556

- ตารางการเรียนของนักศึกษา
- รายการสอนของคณะครูอาจารย์
- รายการรายวิชาที่สอนของคณะครูอาจารย์
- รายการรายวิชาที่เรียนของนักศึกษาแต่ละชั้นปี
- ห้องเรียนประจำกลุ่ม/ครูที่ปรึกษา


ตารางการเรียน การสอน ภาคเรียนที่ 1 / 2557

- ตารางการเรียนของนักศึกษา
- รายการสอนของคณะครูอาจารย์
- รายการรายวิชาที่สอนของคณะครูอาจารย์
- รายการรายวิชาที่เรียนของนักศึกษาแต่ละชั้นปี
- ห้องเรียนประจำกลุ่ม/ครูที่ปรึกษา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา
http://www.scat.ac.th