Heading
Left Menu
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ด้าน
 
 
 
 
 
 
 
 
  ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดสงขลา
  ข้อมูลตลาดแรงงาน
คำสั่งวิทยาลัยฯ

Download
ดาวน์โหลด
ตารางสอน
สังคมออนไลน์
ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์

รายงานผลการประเมินตนเอง
เล่นเกมส์

 
       Download (ห้องดาวน์โหลด)
(ฝ่ายวิชาการ)
รายการที่
รายละเอียด (click เพื่อดาวน์โหลด)
1
2
3
4
5
6
7
8
9 ใบแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์สอบวัดผลการเรียน
(ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ)
รายการที่
รายละเอียด (click เพื่อดาวน์โหลด)
1
2
3
4
5
6 คู่มือแผนปฏิบัติราชการ สำหรับสถานศึกษา.xlsฉบับสมบูรณ์
7 แบบฟอร์มมาตรฐาน
8 แบบคำขอครุภัณฑ์ 2561
9 แบบคำขอสิ่งก่อสร้าง 2561
10 แบบฟอร์มเสนอโครงการประจำปี 2560
11 แบบ ฟอร์ม sar รายบุคคล 2559
12 แบบ ฟอร์ม sar แผนก 2559
13 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฎิบัติราชการประจำปี
14 คำสั่ง อกท.ภาคใต้ ครั้งที่ 39
15 แบบฟอร์มโครงการจัดเตรียมงาน อกท.ภาคใต้ ครั้งที่ 39
16 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงานอกท.ภาคใต้ ครั้งที่ 39
(ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา)
รายการที่
รายละเอียด (click เพื่อดาวน์โหลด)
1 รูปนักศึกษาปวช 1
2 รูปนักศึกษาปวช 1/1
3 รูปนักศึกษาปวช 1/2
4 รูปนักศึกษาปวช 1/3
5 รูปนักศึกษาปวช 1/4
6 รูปนักศึกษาปวช 1/5
7 รูปนักศึกษาปวช 1/6
8 รูปนักศึกษาปวช 2
9 รูปนักศึกษาปวช 3
10 รูปนักศึกษาปวส 1
11 รูปนักศึกษาปวส 2
12 แผนปฏิบัติงานคณะกรรมการฝ่าย
13 แผนปฏิบัติงานโครงการอกท.
14 บันทึกรายงานเยี่ยมบ้าน(word)
15 แบบสรุปการเยี่ยมบ้าน (Excel)
(ฝ่ายบริหารทรัพยากร)
รายการที่
รายละเอียด (click เพื่อดาวน์โหลด)
1 แบบขอซื้อขอจ้าง งบประมาณ 2561
   
   
   
   
(ข้อมูลอื่นๆ)
รายการที่
รายละเอียด (click เพื่อดาวน์โหลด)
1
โลโก้ วิทยาลัยฯ   /   โลโก้ทั้งหมด
2
Template_Welcome (Powerpoint)
3
Template_Report_1 (Powerpoint)
4
Template_Report_2 (Powerpoint)


     
Heading
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา
เลขที่ 142 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 90180
โทร. 0-7438-9118  โทรสาร. 0-7438-9118
Copy right 2010 SCAT.AC.TH All right reserved.