Heading
Left Menu
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ด้าน
 
 
 
 
 
 
 
 
  ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดสงขลา
  ข้อมูลตลาดแรงงาน
คำสั่งวิทยาลัยฯ

Download
ดาวน์โหลด
ตารางสอน
สังคมออนไลน์
ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์

รายงานผลการประเมินตนเอง
เล่นเกมส์

 

รายละเอียดกำหนดการรับสมัคร
ปีการศึกษา 2559 [Click]


ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
รับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
 
ระดับ ปวช. ทุกสาขา เรียนฟรี มีที่พัก อาหาร 3 มื้อ
ระดับ ปวส. ภาคเรียนละประมาณ 1,800 บาท
 
  ระดับ ปวช
ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาเกษตรศาสตร์
จำนวน 150 คน
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาพาณิชย์การ (บัญชี)
จำนวน 30 คน
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล (ช่างยนต์)
จำนวน 30 คน
แกนมัธยม จำนวน 120 คน
   
  ระดับ ปวส.  
สาขาวิชาพืชศาสตร์ จำนวน 30 คน
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ จำนวน 30 คน
สาขาวิชาช่างกลเกษตร จำนวน 30 คน
สาขาวิชาประมง (เพาะเลี้ยง) จำนวน 30 คน
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 30 คน
สาขาวิชาเกษตรทั่วไป (สมทบ) จำนวน 40 คน
 
   
รับสมัครทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.
สมัครเข้าเรียนด้วยตนเองที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา
หรือที่หน่วยรับสมัครเคลื่อนที่ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
โทร. 0-7438-9118, 089-4662089 หรือ
E-mail address : kaset_sk@thaimail.com
Website : http://www.scat.ac.th
 
   
     1. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
     2. ใบแสดงผลการเรียน (รบ.) จำนวน 1 ฉบับ
     3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 
   
     1. ทุนสนับสนุนการศึกษาจากหน่วยงานต่าง ๆ ประมาณปีละ 100,000บ.
     2. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
     3 โครงการเงินกู้เพื่อดำเนินการบริษัทขนาดย่อม
     4. โครงการจัดหารายได้ระหว่างเรียน
     5. ทุนอบรมศึกษาดูงานต่างประเทศ (อิสราเอล ญี่ปุ่น แคนนาดา เกาหลี)
     6. เป็นสมาชิกองค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระบรมรา-
         ชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
   
     ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยสงขลา สามารถเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ได้ ดังนี้
     1. สถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาทุกแห่ง
     2. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้งที่จังหวัดเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้
         วิทยาเขตชุมพร
     3. สถานบันการศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
     4. มหาวิทยาลัยราชภัฎต่าง ๆ
 
   
      เป็นเจ้าของธุรกิจ ทางการเกษตรฯ
      เจ้าพนักงานของรัฐ
      เจ้าหน้าที่สินเชื่อการเกษตรของธนาคาร
      พนักงานในสถานประกอบการ ทำเป็นอาชีพเสริม
 
   

     
Heading
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา
เลขที่ 142 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 90180
โทร. 0-7438-9118  โทรสาร. 0-7438-9118
Copy right 2010 SCAT.AC.TH All right reserved.