Heading
Left Menu
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ด้าน
 
 
 
 
 
 
 
 
  ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดสงขลา
  ข้อมูลตลาดแรงงาน
คำสั่งวิทยาลัยฯ

Download
ดาวน์โหลด
ตารางสอน
สังคมออนไลน์
ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์

รายงานผลการประเมินตนเอง
เล่นเกมส์

 
< ย้อนกลับ

กำหนดการรับสมัคร

ปีการศึกษา 2557

ระดับ
รับสมัคร
ทดสอบความรู้
และความถนัดทาง
วิชาชีพ
ประกาศผล
มอบตัว
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1)

- นักเรียนโควต้าพิเศษ
     :: รอบ 1
     :: รอบ 2


ตั้งแต่ ม.ค.57
12 - 16 มี.ค.57
20 - 30 เม.ย.57


-
20 มี.ค.57
-


-
23 มี.ค.57
20 - 30 เม.ย.57


ภายใน 20 มี.ค.57
3 เม.ย.57
20 - 30 เม.ย.57
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.1)
นับตั้งแต่วันประกาศ
ถึง 31 มี.ค.57
-
2 เม.ย.57
3 เม.ย.57

สมัครเข้าเรียนด้วยตนเองที่วิทยาลัยเกษตรและัเทคโนโลยีสงขลา

สถานที่รับสมัคร
ศูนย์อำนวยการรับนักศึกษา อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา หรือจุดรับสมัครที่กำหนด

หลักฐานประกอบการรับสมัคร
1. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
2. ใบแสดงผลการเรียน (รบ.) จำนวน 1 ฉบับ
3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.074-389118 และ 089-4662089


     
Heading
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา
เลขที่ 142 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 90180
โทร. 0-7438-9118  โทรสาร. 0-7438-9118
Copy right 2010 SCAT.AC.TH All right reserved.