วัตถุประสงค์ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
1) ให้คำแนะนำ ถ่ายทอดความรู้ประชาชน ให้รู้วิธีการใช้ ดูแลรักษาและพัฒนาทักษะช่างชุมชน ให้สามารถซ่อมบำรุงเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องมือเครื่องใช้ในครัวเรือน เพื่อลดรายจ่าย โดยการยืดอายุ การใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน
2) ยกระดับช่างฝีมือชุมชน และการพัฒนาทักษะ อาชีพการซ่อมบำรุงและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการบริหารแก่ช่างชุมชน ส่งเสริมการรวมกลุ่ม ช่างชุมชน ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายความร่วมมือ กับองค์การบริหารส่วนตำบลและพัฒนาศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนให้เกิดความยั่งยืน
3) สร้างเครือข่าย ความร่วมมือ ระหว่างสถานศึกษา กับชุมชนในการถ่ายทอดความรู้ พัฒนาสุขภาพ อนามัย พื้นฐาน พัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อประสิทธิภาพกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ์ภัณฑ์ชุมชน สร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเบื้องต้น
4) ลดรายจ่ายของประชาชน ในการยืดอายุการใช้งานเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพ และเครื่องมืออุปกรณ์ในการดำรงชีวิตประจำวันของครัวเรือน
5) ลดการกู้ยืมเงินนอกระบบของครัวเรือน ที่นำมาใช้ในการดูแลรักษา และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ

กิจกรรม

 

Fix it Center
 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา
เลขที่ 142 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 90180
โทร. 0-7438-9118  โทรสาร. 0-7438-9118
Copy right 2010 SCAT.AC.TH All right reserved.