Interview
" target="_blank"> ยินดีต้อนรับสู่ห้องเกมส์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา

วัตถุประสงค์

" target="_blank"> เพื่อเพิ่มทักษะพื้นฐานในการใช้งานคอมพิวเตอร์
" target="_blank"> สร้างแรงจูงใจในการส่งเสริมและพัฒนาด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
" target="_blank"> เพื่อสร้างจินตนาการต่อยอด การนำไปประยุกต์ใช้ักับวิชาชีพจริง
" target="_blank"> เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
" target="_blank"> เพื่อเป็นสาเหตุในการป้องกันและยับยั้งความคิดรุนแรงในการอยู่ร่วมกันในสังคม


Games
 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา
เลขที่ 142 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 90180
โทร. 0-7438-9118  โทรสาร. 0-7438-9118
Copy right 2010 SCAT.AC.TH All right reserved.