เกมส์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา
ทักษะด้านการเกษตร
ทักษะด้านการพิมพ์
   

Interview
ยินดีต้อนรับสู่ห้องเกมส์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา

วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มทักษะพื้นฐานในการใช้งานคอมพิวเตอร์
สร้างแรงจูงใจในการส่งเสริมและพัฒนาด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
เพื่อสร้างจินตนาการต่อยอด การนำไปประยุกต์ใช้ักับวิชาชีพจริง
เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
เพื่อเป็นสาเหตุในการป้องกันและยับยั้งความคิดรุนแรงในการอยู่ร่วมกันในสังคม


Games
 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา
เลขที่ 142 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 90180
โทร. 0-7438-9118  โทรสาร. 0-7438-9118
Copy right 2010 SCAT.AC.TH All right reserved.