.................................................................
 

 
 ฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายสถิต โลหะ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานบริหารงานทั่วไป
ภายใต้การพัฒนา
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 

 

 
 

 
สมัครงาน