.................................................................
 

 
 ฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายสถิต โลหะ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานพัสดุ
 
 

 

 
 

 
สมัครงาน