.................................................................
 

 
 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นายประสงค์ ชูวิจิตร์
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียนนักศึกษา

งานงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน.doc
โครงการชีววิถีขยายผลสู่ชุมชน.doc
โครงการระยะสั้น.doc
โครงการระยะสั้นปี 2554.doc
โครงการเลี้ยงไก่เนื้อ.doc
ฝึกอบรมระยะสั้น เลี้ยงแพะ.doc
   
   
   
 
 
 

 

 
 

 
สมัครงาน