นายปรีชา ทองมาก
หัวหน้าแผนกพืชศาสตร์

 

นายสุพิศ เพชราการ

 

นางยุพดี ภู่ภูมิรัตน์

 

นางทัศนีพร ศรีวัฒนะ

 

นางสาวสมถวิล วงมาเจริญสิน

 

 
นางเสาด๊ะ สาเมาะ
นางกอดิเย๊าะ ใจห้าว
นายสุพจน์ มณีโชติ