บุคคลาการทางการศึกษา 2558
ผู้บริหาร
4
คน
ข้าราชการครู
48
คน
บุคลากรทางการศึกษา
2
คน
ลูกจ้างประจำ
12
คน
พนักงานราชการ
3
คน
ครูพิเศษ
5
คน
ลูกจ้างชั่วคราว
10
คน
รวม
84
คน
     
บุคคลาการทางการศึกษา 2559    
ผู้บริหาร
3
คน
ข้าราชการครู
48
คน
บุคลากรทางการศึกษา
2
คน
ลูกจ้างประจำ
12
คน
พนักงานราชการ
3
คน
ครูพิเศษ
5
คน
ลูกจ้างชั่วคราว
10
คน
รวม
84
คน
     
บุคคลาการทางการศึกษา 2560    
ผู้บริหาร
3
คน
ข้าราชการครู
 
คน
บุคลากรทางการศึกษา
 
คน
ลูกจ้างประจำ
 
คน
พนักงานราชการ
 
คน
ครูพิเศษ
 
คน
ลูกจ้างชั่วคราว
 
คน
รวม
คน
     
     

 

บุคลาการทางการศึกษาตามแผนกวิชา ปัจจุบัน

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  นายปรีชา ทองมาก หัวหน้าแผนกวิชาพืชศาสตร์ View
 
นางเสาด๊ะ สาเมาะ
  View
 
นายสุพิศ เพ็ชราการ
  View
 
นางยุพดี ภู่ภูมิรัตน์
  View
 
นางสาวสมถวิล วงมาเจริญสิน
  View
 
นางทัศนีพร ศรีวัฒนะ
  View
 
นายสุพจน์ มณีโชติ
  View
 
นางกอดีเย๊าะ ใจห้าว
  View
 
   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  นายนุกูล อินทมโน หัวหน้าแผนกวิชาสัตวศาสตร์ View
 
นางกันยา รัศมี
  View
 
นายปรีชา พรามณีโชติ
  View
 
นายสุทธิศักดิ์ เวชสาร
  View
 
นายสุนันท์ เมืองทัง
  View
 
นายฉลอง ปุยชุมพล
  View
 
นายสมโภช รัตติ
  View
 
นางญานิศา ปุยชุมพล
  View
  นายทรงพล จิระพันธุ์   View
  นายบัณฑิต ทิพเดชย์   View
 
นางโสภาวดี ศิริไพศาลกุล
  View
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  นายอมฤต สุชาตานนท์ หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลเกษตร View
 
นายสิริศาสตร์์ พรหมโลก
  View
 
นายวิรัตน์ ชัยภักดี
  View
 
นายบุญแสง เหมหีม
  View
 
นายสุธัน อินโท
  View
  นายสวาท จันทร์ซิว    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  นายศราวุธ ลาพวงศ์ หัวหน้าแผนกวิชาประมง View
 
นางจันทิมา อุปถัมภ์
  View
  นายราเมศ์ ชูสิงห์   View
 
นางพรทิพย์ ฤทธิโชค
  View
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  นายศิริศักดิ์ ใจห้าว หัวหน้าแผนกวิชาธุรกิจเกษตร View
  นายอาคม สุขเกื้อ   View
 
นางจิราภร มลิวัลย์
  View
 
นางสาวชุติมา เล็กบางพงศ์
  View
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  นางเรณู ชนะผล หัวหน้าแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร View
  นางศรธนวรรณ์ จิระพันธุ์   View
 
นางพิมพ์วดี สุวรรณพงษี
  View
 
นางกนิษฐา สัมมุขา
  View
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  นางวราพร สุวรรณกระจ่าง หัวหน้าแผนกวิชาพื้นฐาน View
 
นางสาวธารทิพย์ อนุญาโต
  View
  นายอรรถพล บุญมาก   View
  นายซันมาน หมัดยูโซ๊ะ   View
  นางสาวยุวดี รุ่งสว่าง   View

 

 

รายละเอียดบุคลากรทางการศึกษาเพิ่ม เติม
บุคลากรทางการศึกษา วษทสงขลา