< ย้อนกลับ

แผนผังวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.074-389118 และ 089-4662089

1 อาคารเรียน 1 17สำนักงานคณะวิชา
ช่างกลเกษตร
31อาคารคอกพ่อแม่พันธุ์สุกร 46 โรงทำยางแผ่น
3 อาคารเรียน 3 18 อาคารช่างกลโรงงาน 32 อาคารคอกไก่ไข่ 47 ฉางข้าวเก่า
4 อาคารเรียน 4 19 อาคารเรียน L (เรียนช่าง) 33 สำนักงานคณะอุตสาหกรรม 48 โรงจอดรถ
5 อาคารเรียน 5 20 อาคารซ่อมบำรุง 34 อาคารปลูกพืชไร้ดิน 49 หอพักนักศึกษาชาย
6 อาคารเรียน 6 21 อาคารปฏิบติการเห็ด 35 แปลงทฤษฎีใหม่ 50 บ้านพักรับรอง
7 อาคารเรียน 7 22 เรือนเพาะชำไม้ประดับ 36 อาคารปฏิบัติการคณะอุตสาหกรรม 51 สำนักงาน อ.ก.ท.
8 อาคารเรียน 8 23 อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 37 บ่อปลา 52 บ้านพักผู้อำนวยการ
9 อาคารเรียน 9 24 อาคารวิทยบริการ 38 โรงงานผลิตปุ๋ยชีวภาพ 53 บ้านพักครู
10 อาคารเรียน 10 25 อ่างเก็บน้ำ 39 เรือนเพาะชำไม้ผล 54 บ้านพักพนักงาน
11 อาคารเรียน 11 26 โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม 40 ถังเก็บน้ำระบบประปาเก่า 55 กองอำนวยการ
12 อาคารตึกอำนวยการ 27 อาคารคอกโคขุน 41 ถังเก็บน้ำระบบประปาใหม่ 56 สนามตะกร้อ
13 หอประชุมตะเคียนทอง3 28 อาคารคอกสุกรขุน 42 หอพักนักศึกษาหญิง
(ตะเคียนทอง)
57 สนามบาสเก็ตบอล
14 อาคารหลักสูตรพิเศษ 29 โรงสีข้าว-ฉางข้าว 43 อาคารคอกสุกรเก่า
(พัสดุคณะพืช)
58 คณะวิชาประมง
15 พัสดุกลาง 30 อาคารคอกไก่เนื้อ 44 อาคารคอกโคนม 59 ต้นจามจุรี
16 โรงอาหาร   45 หอพักนักศึกษาหญิง
(หอช่าง)
60 ลานจอดรถจักรยานยนต์ น.ศ