สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปี 2551
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปี 2555
สมาชิกดีเด่น ระดับภาค ภาคใต
  • นางสาวปริศนา เอียดอ้น ปวส. 2 ได้อันดับที่  2 ทำโครงการเลี้ยงไก่เนื้อเพื่อจำหน่าย  เลี้ยงปลาดุก ปลูกผัก มีรายได้ทั้งสิ้น 81,608 บาท

  • นางสาวปริศนา  เอียดอ้น ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกดีเด่น ระดับภาค ภาคใต้  ประจำปีการศึกษา 2556 ใน อกท. ภาคใต้ ครั้งที่ 35 ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

    รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมการประชุมวิชาการ ระดับภาค อกท. ภาคใต้  3  ปีซ้อน  คือ
  1. การประชุมวิชาการระดับภาค  ภาคใต้  ครั้งที่  33  ประจำปีการศึกษา 2554 ณ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
  2. การประชุมวิชาการระดับภาค  ภาคใต้  ครั้งที่  33  ประจำปีการศึกษา 2555 ณ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
  3. การประชุมวิชาการระดับภาค  ภาคใต้  ครั้งที่  35  ประจำปีการศึกษา 2556 ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ 
นักเรียน นักศึกษา สมาชิก อกท. หน่วยสงขลา ออกปฏิบัติหน้าที่โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center)
  • เป็นสถานที่จัดงานแข่งขัน อกท.ชาติครั้งที่ 37 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา