โครงการการดำเนินงานทั้งหมดปี 2559
โครงการงานประจำทั่วไป
  กิจกรรม  อกท.       
  กิจกรรมพิธีวันสำคัญ           
  กีฬาพลานามัย กีฬาสี 59  
  พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  
  งานวัดผลและประเมินผล  
  พัฒนาผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์  
  ผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์  
  งานบ้านงานครัว  
แผนงบประมาณขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท
  เกษตรทฤษฏีใหม่  
  ฝึกอบรมเกษตรระยะสั้น  , 108 อาชีพ  
 แผนงบประมาณโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา
  งานสื่อการเรียนการสอน  
  ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง  
  ล้างเครื่องปรับอากาศ  
  การดูแลรักษาแปรงปลูกปาล์มน้ำมัน  
  จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์แผนกวิชาประมง  
  ซ่อมแซมปรับปรุงบำรุงอาคารสถานที่  
  ซ่อมห้องปฏิบัติการแผนกวิชาพืชศาสตร์  
  ปรับปรุงสำนักงานแผนกวิชาพืชศาสตร์  
  ปรับปรุงอาคารเรียนแผนกวิชาสัตว์ศาสตร์  
  ปรับปรุงซ่อมแซมปฏิบัติการอุตสาหกรรม  
  การจัดห้องลักษณะวิชาพืชศาสตร์  
  ปรับปรุงห้องพักครูและห้องเรียน 1004  
  คลินิกรักษาสัตว์  
  รวบรวมพันธุ์สัตว์ปีกตัวอย่าง  
  ห้องโสตประจำแผนกวิชาช่างกลเกษตร  
  ปรับปรุงโรงงานช่างเชื่อม  
  ซ่อมกล้องงานสำรวจ  
  ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์2และคอมฯ 3  
  ปรับปรุงสำนักงานแผนกวิชาพื้นฐาน  
  ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ อาคาร 4  
  ห้องลักษณะวิชาแผนกวิชาพื้นฐาน  
  ปรับปรุงห้องประกันคุณภาพ  
  ปรับปรุงห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ อาคาร 9 ชั้น 3  
  ปรับปรุงที่พักครูโครงการพิเศษและบริการวิชาชีพ  
  ศูนย์การเรียนรู้ด้านการกีฬาและนันทนาการ  
  ปรับปรุงดินในแปลงปลูกพืชไร่ – ผัก  
  ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า  
  งานสารบรรณ  
  งานการเงิน  
  งานบัญชี  
  งานพัสดุ  
  จัดวัสดุประจำงานบุคลากร  
  อบรมบุคลากรสถานศึกษา  
  ศึกษาดูงาน  
  งานเอกสารการพิมพ์  
  งานทะเบียน  
  งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน  
  ครูที่ปรึกษา  
  งานห้องสมุด  
  งานศูนย์ข้อมูล  
  จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2553  
  งานประกันคุณภาพและมาตรฐาน  
  วิจัยและพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  
  งานประชาสัมพันธ์  
  เตรียมอุปกรณ์เพื่อจัดทำป้าย  
  ผลิตและซ่อมแซมระบบประปา  
  ซ่อมแซมยานพาหนะ  
  ซ่อมแทรกเตอร์และเครื่องทุนแรง  
  ซ่อมเครื่องยนต์เล็ก  
  จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 1 ( 821)  
  จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 2 ( 823)  
แผนงบประมาณสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
  ผักไร้ดิน  
  ปรับปรุงเรือนเพาะชำไม้ประดับ  
  เลี้ยงไก่เนื้อเชิงธุรกิจระบบโรงเรือนปิด  
  เลี้ยงไก่ไข่  
  เลี้ยงสุกรพันธุ์ผลิตลูกจำหน่าย  
  ติดตั้งระบบพลังงานแก๊สปั่นไฟฟ้า  
  แปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร  
  การเลี้ยงสุกรขุนเชิงธุรกิจระบบโรงเรือนปิด  
  เลี้ยงโคเนื้อ  
  เลี้ยงโคขุน  
  การเลี้ยงปลากดเหลือง  
โครงการเกษตรเพื่อชีวิต
  กิจกรรมดนตรี  
  ห้องพยาบาลวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา  
  ซ่อมแซมหอพักนักเรียนประจำชั้น  ปวช. 2,3  
  ปรับปรุงหอพักหญิง ( หอช่าง)  
  จัดซื้อวัสดุประกอบอาหารนักเรียน  
  ซ่อมแซมเครื่องกรองน้ำบริเวณข้างโรงอาหาร  
  ปรับปรุงคอกโคเนื้อ  

โครงการพัฒนากิจกรรมนักเรียน  เรียนฟรี  15 ปี

  เข้าค่ายลูกเสือ  
  ฝึกระเบียบวินัยการจราจรและสวัสดิการ นศท. ปี 59  
  อบรมคุณธรรม  จริยธรรม นักศึกษาใหม่  
โครงการหารายได้ระหว่างเรียน
  เลี้ยงนกเขาชวาเสียง