รายงานวิจัย ปี 2559

No
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม โครงงาน งานวิจัย
วันที่เผยแพร่
ประเภท
1

ศึกษากระบวนการผลิตกระดาษรีไซเคิลเสริมเส้นใยต้นเฮลิโคเนีย 


ผู้จัดทำ
   นายภานุวัฒน์  กรอบเพ็ขร 
   นายธันวา  วิบูลย์พันธ์
   นายปรเมษฐ์  อิสโม
ครูที่ปรึกษา
    นางยุพดี กาญจนะ
    นางจันทิมา อุปถัมภ์
   นายสุธัน  อินโท

29 มิ.ย. 2559
โครงงานวิทย์ฯ
2

ศึกษากระบวนการย้อมสีรกมะพร้าวด้วยสีผสมอาหารเพื่องานศิลปะประดิษฐ์


ผู้จัดทำ
    นางสาวปาริชาต  พรหมบุญแก้ว์  
    นางสาวสิรีรัตน์   หนูทอง
    นางสาวอารียา    สาคะรินทร์
ครูที่ปรึกษา
    นางยุพดี กาญจนะ
    นางจันทิมา  อุปถัมภ์
   นางพรทิพย์  ฤทธิโชค

29 มิ.ย. 2559
โครงงานวิทย์ฯ
       
       

 

รายงานวิจัย ปี 2558

No
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม โครงงาน งานวิจัย
วันที่เผยแพร่
ประเภท
1

การเตรียมกาบกล้วยน้ำว้าสำหรับใช้ในงานหัตถกรรม 


ผู้วิจัย
   นางสาวเจนจิรา  สะการัญ 
   นางสาวอรัญญา   หลีหมา
   นางสาวมารีอาร์  รอดแก้ว
ครูที่ปรึกษา
    นางยุพดี กาญจนะ
    นางพรทิพย์ ฤทธิโชค
   นางจันทิมา อุปถัมภ์

24 มิ.ย. 2558
โครงงานวิทย์ฯ
2

การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์เสียบลูกชิ้น


ผู้วิจัย
    นายณัฐวุฒิ            คชรัตน์  
    นายทรงเกียรติ       บุญรัศมี
    นายมานะชัย          แก้วทองด้วง
ครูที่ปรึกษา
    นางยุพดี กาญจนะ
    นายรักชาติ ปานเพ็ชร
   นายสวาท จันทร์ซิว

24 มิ.ย. 2558
โครงงานวิทย์ฯ
       
       

รายงานวิจัย ปี 2555

No
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม โครงงาน งานวิจัย
วันที่เผยแพร่
ประเภท
1
การศึกษาผลของ EM ต่อผลผลิตไรแดงที่เลี้ยงโดยการให้อาหารแบบน้ำหยด
Effects of EM on yield Water flea (Moina macrocopa) fed by a drip feeding
ผู้วิจัย
    พรทิพย์ ฤทธิโชค Porntip Ritthichok
    ราเมศ ชูสิงห์ Ramat Chusing
:: แผนกวิชาประมง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา
1 ธ.ค. 2555
งานวิจัย
2
การใช้สมุนไพรหนอนตายหยาก (Stemona colinsae Craib)
กำจัดเห็บปลา (Argulus sp.) ในปลาทอง

The Effects of Non taai yak (Stemona colinsae Craib)
to The Infections of Gold Fish Caused by Fish lice (Argulus sp.)
ผู้วิจัย
    ราเมศ ชูสิงห์
    ศราวุธ ลาภวงศ์
    จันทิมา อุปถัมภ์
:: แผนกวิชาประมง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา
20 ธ.ค. 2555
งานวิจัย
3
อัตราปุ๋ยเคมีที่เคลือบไคโตซานต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วเขียวพันธุ์กำแพงแสน 1

ผู้วิจัย
    นายซานูเด็ง มะยูโซ๊ะ
    นายนิติพาส ธรรมวาโร
ครูที่ปรึกษา
    นางสาวสมถวิล วงมาเจริญสิน
    นางเสาด๊ะ สาเมาะ
:: แผนกวิชาพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา
20 ธ.ค. 2555
งานวิจัย
4
การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนวิชาสถิติและการวางแผนการทดลอง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาเกษตรกรรม
Constructing and Efficiency Test of Teaching Materials for Statistics and Experimental Designs High Vocational Education in Agriculture
ผู้วิจัย
    สมถวิล วงมาเจริญสิน
:: แผนกวิชาพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา
20 ธ.ค. 2555
งานวิจัย
5
ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์ขั้นสูงของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
The Results of Using the Basic Science Lesson Plan for Developing the Integrated Science Process Skills of Vocational Education Students

ผู้วิจัย
    ยุพดี กาญจนะ
:: แผนกวิชาพื้นฐาน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา
20 ธ.ค. 2555
งานวิจัย
       
       

รายงานวิจัย ปี 2554

No
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม โครงงาน งานวิจัย
วันที่เผยแพร่
ประเภท
1
อัตราการใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ที่เคลือบด้วยสารไคโตซานต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วเขียว พันธุ์กำแพงแสน 1


ผู้วิจัย
    นายเดชา หรนหมาน
    นายอาดัม ดาโอ๊ะ
    นายอายุฟ หะยียูโซะ
ครูที่ปรึกษา
    นางสาวสมถวิล วงมาเจริญสิน
    นางเสาด๊ะ สาเมาะ
:: แผนกวิชาพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา
20 ธ.ค. 2555
งานวิจัย
       
       


รายงานวิจัย ปี 2552-2553

No
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม โครงงาน งานวิจัย
วันที่เผยแพร่
ประเภท
1
พลังงานทดแทนจากฟาร์มสัตว์ (BIOGAS)
19 ม.ค. 54
โครงการวิชาชีพ
2
ฟักข้าว...สมุนไพรสู่ครัวเรือน
19 ม.ค. 54
งานวิจัย
3
เครื่องอัดหญ้าหมักอาหารสัตว์
20-26 ก.พ.54
สิ่งประดิษฐ์
4
การปลูกข้าวโพดหวานเพื่อการค้า
20-26 ก.พ.54
โครงการวิชาชีพ
5
จำนวนเมล็ดต่อช่องปลูกต่อการเจริญเติบโต
ของผักกาดขาวไดโตเกียว
20-26 ก.พ.54
งานวิจัย
6
เครื่องย่อยขวดแก้ว
20-26 ก.พ.54
สิ่งประดิษฐ์
7
เครื่องย่อยวัสดุทางการเกษตร
1/2553
สิ่งประดิษฐ์
8
การปลูกข้าวโพดหวานเพื่อการค้า
2/2553
โครงการวิชาชีพ
9
โครงการปลูกดาวเรืองพันธุ์ซีรีแยลโล่ใส่ใน
ภาชนะปลูก
2/2553
โครงการวิชาชีพ
10
โครงการปลูกผักกาดขาวไดโตเกียวไร้ดิน
2/2553
โครงการวิชาชีพ
11
โครงการปลูกผักคะน้าไร้ดิน
2/2553
โครงการวิชาชีพ
12
โครงการปลูกผักกวางตุ้งไร้ดิน
1/2553
โครงการวิชาชีพ
13
การเปรียบเทียบการใช้ฮอร์โมน IBAในการปักชำโกสน
1/2553
งานวิจัย
14
เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของผักกาดขาวไดโตเกียว
ไร้ดินโดยใช้ตาข่ายพรางแสงลดความเข้มข้นต่างกัน
1/2553
งานวิจัย
15
จำนวนเมล็ดต่อช่องปลูกต่อการเจริญเติบโตของ
ผักกาดขาวไดโตเกียว
1/2553
งานวิจัย
16
การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและผลผลิตถั่วเหลือง
พันธุ์เชียงใหม่ 1 โดยการใช้ปุ๋ยเคมี 13-13-21 ในอัต
ราส่วนที่แตกต่างกันร่วมกับปุ๋ยจุลินทรีย์แห้ง
1/2553
งานวิจัย
17
ศึกษาการใช้ปุ๋ยคอกในอัตราส่วนที่แตกต่างกันใน
การปลูกดาวเรืองพันธุ์ซอฟเวอร์เรนในภาชนะปลูก
2/2553
งานวิจัย
18
การยืดอายุการใช้งานดอกกุหลาบ
2/2553
งานวิจัย
19
การเปรียบเทียบน้ำหนักของผักบุ้งที่ใช้ปุ๋ยคอกต่างชนิดกัน
2/2553
งานวิจัย
20
การเปรียบเทียบความสูงและน้ำหนักของผักกวางตุ้งท
ี่ใช้ปุ๋ยต่างประเภท
2/2553
งานวิจัย
21
การเจริญเติบโตของข้าวพันธุ์เล็บนกที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพต่างแหล่งผลิต
1/2553
งานวิจัย
22
โครงการ หารายได้ระหว่างเรียน
2/2553
โครงงานวิชาชีพ
23
โครงการ ขนมทองพับ
2/2553
โครงงานวิชาชีพ
24
โครงการ น้ำผลไม้ปั่น
2/2553
โครงงานวิชาชีพ
   
       
       

 

เปิดให้บริการเร็วๆ นี้ ภายใต้การพัฒนาปรับปรุง :: ทีมงาน SCAT

RESEARCH AND DEVELOPMENT OF SONGKHLA COLLEGE OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGY

เข้าสู่เว็บบอร์ดพัฒนางานวิจัย
พูดคุย สนทนางานวิจัย Click