บทคัดย่อผลงานครูปีการศึกษา 2557
แผนกวิชาพืชศาสตร์
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ผลงาน
1
นายปรีชา ทองมาก

การศึกษาเจตคติที่มีต่อการเรียนการสอนวิชาการผลิตสารชีวภาพเพื่อการเกษตร
ของผู้เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนชั้น  ปวช.3/1  ภาคเรียนที่ 1/2557

การปรับพฤติกรรมของผู้เรียนที่ขาดความรับผิดชอบในการส่งงานวิชาการผลิต สารชีวภาพ เพื่อการเกษตร โดยการสอนแบบร่วมแรงร่วมใจแบบ STAD เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

2
นายสุรินทร์ ขวัญเกื้อ การผลิตฟักข้าวในระบบเกษตรอินทรีย์
การออกกลางคันของนักเรียนชั้น ปวช.1/1 และ ปวช.1/2 ปีการศึกษา 2557
3
นางสาวสมถวิล วงมาเจริญสิน ความเข้มข้นของ BA ต่อการชักนำยอดในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อม่วงเทพรัตน์

คุณภาพการสอนวิชาสถิติและการวางแผนการทดลอง รหัสวิชา 3500-0106 ตามความเห็นของผู้เรียน                 

4
นางยุพดี ภู่ภูมิรัตน์

เรื่องการปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาโดยการใช้ข้อตกลงกับนักศึกษา
ชั้น  ปวส.2/1  ในรายวิชาการปลูกพืชไม่ใช้ดิน

การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานของผู้เรียนชั้น  ปวส. 1/1  ภาคเรียนที่  2 
5
นายสุพิศ เพ็ชราการ เรื่องการปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาโดยการใช้ข้อตกลงกับ     นักศึกษา   ชั้น  ปวส.1/1  ในรายวิชาพันธุศาสตร์
การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานของผู้เรียนชั้น  ปวส. 2/1  ภาคเรียนที่  2 
6
นางเสาด๊ะ สาเมาะ

การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาโดยการใช้ข้อตกลงกับนักศึกษาชั้น ปวช.2/1 ในรายวิชาการผลิตพืชไร่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา   2557 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา

การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานของผู้เรียนชั้น  ปวช. 3/1 วิชาโครงการ ภาคเรียนที่ 2    ปีการศึกษา   2557  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา

7
นางทัศนีพร ศรีวัฒนะ

การปรับปรุงพฤติกรรมการไม่ส่งงานวิชาการผลิตเห็ด ระดับชั้น  ปวช.3/1  
ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2557   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา

การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานของผู้เรียนชั้น  ปวส.2/1  ภาคเรียนที่   2
ปีการศึกษา 2557   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา

8
นายสุพจน์ มณีโชติ

ผลของน้ำชีวภาพพร้อมกากมะละกอปุ๋ยโบกาฉิและปุ๋ยคอกมูลโคที่มีต่อ การเจริญ เติบโตของมะละกอพันธุ์ฮอลแลนด

การปรับพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมให้ตรงต่อเวลาโดยการสอนแบบร่วมแรงร่วมใจ
รูปแบบกลุ่มร่วมมือในรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร 2 ลูกเสือวิสามัญ ชั้นปวช. 1/5

9
นางกอดิเย๊าะ ใจห้าว การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาโดยการใช้ข้อตกลงกับ นักเรียนชั้น  ปวช.2/1  ในรายวิชาการผลิตพืชผัก ภาคเรียนที่  1   ปีการศึกษา  2557  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา
การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานของผู้เรียนชั้น  ปวช. 3/2  วิชาการจัดการฟาร์ม ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา
10
นายสุรศักดิ์ อ่าวเจริญ

การศึกษาพฤติกรรมการเข้าเรียนสายของผู้เรียน ชั้น ปวส. 1 ในวิชาหลักพืชกรรม     ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 วษท.สงขลา

ทัศนคติต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม ของผู้เรียนชั้น ปวช.1/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557    วษท.สงขลา

แผนกวิชาสัตวศาสตร์
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ผลงาน
1
นายนุกูล อินทมโน

การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรายวิชาการผลิตไก่เนื้อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยการใช้ใบงาน

การประเมินพฤติกรรมรายบุคคล รายวิชาการฟักไข่ และการจัดการโรงฟักของนักศึกษา ปวส.1/2 สาขาสัตวศาสตร์

2
นายฉลอง ปุยชุมพล

การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่งงานของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2/1
รหัสวิชา 2500-1001วิชาการพัฒนาความเป็นผู้นำเกษตรกรในอนาคตโดยการ ใช้การเสริมแรงทางบวก

การศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษาชั้นปวส.2/2,2/4 เรื่องการไม่ส่งงานหรือการบ้าน
ในวิชานันทนาการ รหัสวิชา 3000 – 1602 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

3
นายเชฏฐ์กมล พันเยาว์

การศึกษาพฤติกรรมการร่วมกิจกรรมเข้าแถวเช้าของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตร วิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1/2  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557                             

การศึกษาพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษา ชั้น  ปวส. 1/2   ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2557  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา

4
นางญาณิศา ปุยชุมพล

ศึกษาสภาพปัญหาการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.1/2- 1/3
ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา หลักการเลี้ยงสัตว์ ใน ภาคเรียนที่ 1 /2557

การศึกษาและการแก้ปัญหานักเรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา ชั้นปวช.3/2 โดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

5
นายทรงพล จิระพันธุ์ ประสิทธิภาพของน้ำส้มควันไม้และพืชสมุนไพรบางชนิดที่มีต่อเห็บสุนัข

การใช้อาหาร  TMR  ที่มีหญ้าแพงโกลาแห้งเป็นส่วนประกอบในสูตรอาหารขุน แพะลูกผสมแองโกลนูเบียน

6
นายธีระ สุวรรณพานิช

การศึกษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษา ชั้น ปวส.2 /2 ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2557 

เรื่อง เจตคติที่มีต่อตนเองด้านวินัย  ความขยัน อดทน และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษาชั้น  ปวส. 2/2   ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2557 

7
นางกันยา รัศมี

การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่งงานของนักเรียนระดับชั้น 
ปวช. 2/2   แผนกวิชาสัตวศาสตร์  โดยการใช้การเสริมแรงทางบวก 
                                                        

การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ชั้น ปวส.1/2 แผนกวิชาสัตวศาสตร์
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

8
นายบัณฑิต ทิพย์เดช ศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งการบ้านวิชาการผลิตโคของนักเรียน ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 (อศกช.) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ วิชาการผลิตอาหารสัตว์ ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 ห้อง  1/2 วิทยาลัยและเทคโนโลยีสงขลา

9
นายปรีชา พรามณีโชติ

ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และนิสัยรักการอ่านกับการพัฒนา
ทักษะการเขียนรายงานการวิจัยทางสัตวศาสตร์นักศึกษา ปวส. 2 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

ชื่องานวิจัย การพัฒนาชุดการเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนโครงการวิจัยสาขาสัตวศาสตร์
ของนักศึกษา ปวส. 2 สาขาวิชาสัตวศาสตร์

10
นายเศียร ณ รังษี

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่2/2  โดยใช้ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

ผลการสอนวิชาโครงการเลี้ยงสุกรนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2/2  ด้วย วิธีการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม

11
นายสมโภช รัตติ

การปรับพฤติกรรมนักเรียนขาดความรับผิดชอบในการเรียนวิชาทักษะวิชาชีพเกษตร
โดยการสอนแบบร่วมแรงร่วมใจและปรับพฤติกรรมแบบยอมรับ

แกลลอนรักษ์โลก
12
นายสุทธิศักดิ์ เวชสาร ทัศนคติของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนรู้ในรายวิชากายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง
ทัศนคติของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาโรคและการสุขาภิบาลสัตว์
13
นายสุนันท์ เมืองทัง ผลตอบแทนจากการเลี้ยงโคนมซาฮิวาล-ฟรีเซียนโดยเกษตรกรในจังหวัดพัทลุง
การศึกษาประสิทธิภาพใบสาบเสือกำจัดเห็บโคเนื้อ
14
นางโสภาวดี ศิริไพศาลกุล

ชื่องานวิจัย การประเมินสมรรถนะวิชาชีพที่เน้นรูปแบบการประเมินตามสภาพจริงในรายวิชา
การเลี้ยงแพะและแกะระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชาสัตวศาสตร์

การเรียนโดยใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อส่งเสริมทักษะด้านคิดอย่างสร้างสรรค์ในรายวิชา
เพศวิถีศึกษา ระดับชั้น ปวช. 2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลาผ่านกิจกรรม การ์ตูน 6 ช่อง

แผนกวิชาประมง
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ผลงาน
1
นายศราวุธ ลาภวงค์ สำรวจความสนใจในการทำโครงการหารายได้ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 3
ศึกษาอัตราการปล่อยที่เหมาะสมของปลาทับทิมที่้ี่ยงในกระชังในบ่อเก็บน้ำขนาดพื้นที่ 1 ไร่
2
นางพรทิพย์ ฤทธิโชค การศึกษาระยะเวลาที่ไรแดงสามารถมีชีวิตอยู่ในน้ำที่ระดับความเค็ม 6 ระดับ
ผลการจัดการเรียน รายวิชาการเพาะเลี้ยงไรแดงด้วยกระบวนการทดลอง
3
นายราเมศ ชูสิงห์ การประเมินผลสื่อการเรียนการสอนเพาร์เวอร์พอยท์ วิชาการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม
ระดับชั้น ปวช.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
ผลของการเก็บรักษาสมุนไพรหนอนตายหยาก (Stemona tuderose Lour) ระยะเวลาต่างกันต่อระยะเวลาการตายของเห็บปลา (Argulus sp.)
4
นางจันทิมา อุปถัมภ์ การเลี้ยงปลาหมอไทย(Anabustestudineus) สายพันธุ์ทองสยาม ด้วย อาหารเม็ดสำเร็จรูปเปรียบเทียบกับอาหารผลิต

การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบทดลอง (Experimental Method) เพื่อพัฒนาผู้เรียนวิชา โรค พยาธิ และศัตรูสัตว์น้ำ

5
นายเสถียน จันทะมณี

การประดิษฐ์เครื่องให้อาหารอัตโนมัติสำหรับปลาวัยอ่อน

ความพึงพอใจของสถานประกอบการ ชุมชนต่อนักศึกษาฝึกงาน
แผนกวิชาธุรกิจเกษตร
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ผลงาน
1
นายศิริศักดิ์ ใจห้าว ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้วิชาการบัญชีตั๋วเงิน
ของนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาบัญชี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วน
Title Learning Achievement on Account of  Partnership

2
นางพยงค์ นวลได้ศรี

รายงานผลการจัดประสบการณ์แบบโครงการที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3 สาขาวิชาพณิชยการ

การพัฒนาผลการเรียนในวิชากฎหมายพาณิชย์โดยใช้แบบฝึกทักษะในระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่2 สาขาพณิชยการ

3
นายอาคม สุขเกื้อ

การเปิดโลกสู่อาเซียนของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 2/1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สงขลา ด้วยหลักคิดทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนแผนกวิชาธุรกิจเกษตรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการใช้กรณีศึกษาในการสอนวิชาการขายเบื้องต้น 2
ของนักเรียนแผนกวิชา ธุรกิจเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา

4
นางจิราภร มลิวัลย์

การศึกษาเจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียนความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานอาชีพ ของนักเรียนชั้นปวช.3/2  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2557 

การศึกษาการปรับพฤติกรรมการไม่ส่งงานหรือการบ้านของนักเรียนวิชาโปรแกรมตารางคำนวณ 
ของนักเรียน ชั้นปวช.2/6 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2557
 
5
นางจำเนียร วงค์ประไพโรจน์

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน  วิชาบัญชีฟาร์ม  ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2

การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่องการบันทึกรายการปรับปรุงของผู้เรียนระดับ ปวช. 1
ในรายวิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบถามตอบ

6
นางสุกัญญา หมัดอาดัม

รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอนรายวิชาพิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น1 รหัสวิชา 2200 – 1007 สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา

การสร้างปัจจัยทางการศึกษาที่มีความสัมพันธ์กับเจตคติต่อวิชาวิชาการขายเบื้องต้น 1
ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 1 สาขาพณิชยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา

7
นางสาวชุติมา เล็กบางพงศ์

การพัฒนาสื่อการเรียน การสอน เรื่ององค์ประกอบพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ 
คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ (2001-2001) สำหรับนักเรียนระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาช่างกลเกษตร

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์
ของนักเรียนระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขา การบัญชี วิทยาลัยเกษตรและ เทคโนโลยีสงขลา 

แผนกวิชาช่างกลเกษตร
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ผลงาน
1
นายอมฤต สุชาตานนท์ การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือช่างกลโรงงานของนักเรียน ระดับ ปวช.2
สาขาช่างยนต์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลาโดยใช้กิจกรรมจับคู่ฝึกปฏิบัติ
ลักษณะการสอนที่เหมาะสมในรายวิชาสัมมนา
2
นายณัฐพงศ์ ดีนวนพะเนา

เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียนความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลาภาคเรียนที่ 1/2557

อุปกรณ์ล๊อกเบรกมือรถมอเตอร์ไซค์
3
นายวิรัตน์ ชัยภักดี การแก้ปัญหาการแต่งการของนักเรียน ชั้น ปวส. 1/3ที่เรียนในวิชาฟาร์มแทรกเตอร์ 1  โดยการใช้แรงจูงใจเชิงบวก
กระเป๋าชาร์จโทรศัพท์แบบพกพา
4
นายสวาท จันทร์ซิว การมีส่วนร่วมในการทำงานวิชาโครงการ
เรื่องการหาประสิทธิภาพชุดฝึกระบบไฟชาร์จรถยนต์
5
นายสิรศาสตร์ พรหมโลก การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือช่างในการบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็กของนักศึกษา ระดับ ปวช. 2 สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลาโดยใช้กิจกรรมจับคู่ฝึกปฏิบัติ
สิ่งประดิษฐ์ชื่อ  เครื่องฉีกทุเรียน
6
นายสุธัน อินโธ ลักษณะการสอนที่เหมาะสมในรายวิชาวัสดุช่างอุตสาหกรรม
อุปกรณ์อัดก้อน EM
7
นายอรัญ แก้วเพ็ชร

การแก้ปัญหาทักษะการขับรถแทรกเตอร์ล้อยางถอยหลังโดยการปฏิบัติ ของจริงเป็นกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน วิชาการขับเคลื่อนยานพาหนะ ระดับชั้น ปวช. 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

สิ่งประดิษฐ์ชื่อ  จักรยานปิกนิค
แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ผลงาน
1
นางเรณู ชนะผล

การวัดเจตคติที่มีต่อการเรียน  วิชาผลิตภัณฑ์สัตว์ของผู้เรียน 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา ชั้น  ปวช.2/2  ภาคเรียนที่   1/2557

การศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษาชั้นปวช.3/3 เรื่องการไม่ส่งงาน หรือ การบ้านในวิชาโครงการ
รหัสวิชา 2501 – 5001 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา  2557

2
นางพิมพ์วดี สุวรรณพงษี

เปรียบเทียบการทำคุกกี้ลูกเกดโดยใช้เนยสด  และเนยเทียมในขบวนการผลิต
ชั้น ปวช.3/3  วิชาเบเกอรี่เบื้องต้น ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2557

สาเหตุของการไม่ส่งงานของผู้เรียนรายวิชาเบเกอรี่เบื้องต้นระดับชั้น ปวช. 3/7 
ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2557  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา

3
นางกนิษฐา สัมมุขา การกระตุ้นความกระตือรือร้นและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน วิชาผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ
การใช้แผนผังความคิดเพื่อผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาผลิตภัณฑ์สัตว์
4
นางศรธรวรรณ์ จิระพันธ์

สาเหตุของการไม่ส่งงานของผู้เรียนรายวิชาผลิตภัณฑ์สมุนไพรระดับชั้น ปวช.  3/7 
ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2557  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา

การแก้ปัญหาการแต่งกายของนักเรียนชายชั้น ปวช.1/1 ที่เรียนในวิชาทักษะวิชาชีพเกษตรโดยการใช้แรงจูงใจเชิงบวก
แผนกวิชาพื้นฐาน
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ผลงาน
1
นางกรรณิการ์ สุขเกื่้อ การพัฒนาการเรียนภาษาไทยในการแต่งคำประพันธ์สำหรับนักเรียนชั้น ปวช.๑
โดยใช้แบบฝึกการแต่งคำประพันธ์
การพัฒนาการเรียนภาษาไทยในการแต่งคำประพันธ์ สำหรับนักเรียนชั้น ปวช.๑ โดยใช้แบบฝึกการแต่งคำประพันธ์
2
นายถาวร ศรีตังนันท์

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่1 ประเภทวิชาเกษตรกรรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะธุรกิจและบริการ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่1 ประเภทวิชาพณิชยกรรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา

3
นางรัญญา เพ็งจันทร์

การพัฒนาทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษแบบจับคู่เรียนนักเรียนชั้นประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปีที่ 1/6

4
นางยุพดี กาญจนะ

ผลการใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงสำหรับนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
The Results of Using the Integrated  Science Process Skills  Activity Package                   
for  Vocational Certificate Students

การศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาการคำนวณของนักเรียนโดยใช้ชุดฝึก  การคำนวณเรื่องกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
A study of  thecalculated problem-solving  abilities of certificatedl students by
Using the calcutated package on Newton”s law

5
นางวราพร สุวรรณกระจ่าง

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาวิทยาศาสตร์ 7  ของผู้เรียนชั้นปวส. 1 สาขาวิชาช่างกลเกษตร   ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2557  โดยใช้วิธีการสอนแบบ ผังกราฟิก (graphic organizer)

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน  วิชาวิทยาศาสตร์เกษตรการศึกษา
6
นางสาวธารทิพย์ อนุญาโต การพัฒนาทักษะการอ่านคำควบกล้ำของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.
การพัฒนาและส่งเสริมการแสดงมารยาทไทยของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.
7
นางสาวรอฉีด๊ะ ปักสิน

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานอุตสาหกรรม 1  เรื่องตรีโกณมิติ โดยใช้รูปแบบวิธีการสอนแบบซิปปา (CIPPA) ของนักเรียนชั้น ปวช. 2/4 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานเรื่อง อัตราส่วน โดยใช้รูปแบบ                วิธีการสอนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มตามสัมฤทธิ์ผลทางการเรียน (Student Team
Achievement Division หรือ STAD) ของนักเรียนชั้น ปวช.1/6

8
นางสาวยู้รีน๊ะ  กาเส็มส๊ะ การพัฒนาการเรียนสนทนาภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีฝึกแบบบาบาทสมสติสำหรับนักเรียน ชั้น ปวช.3 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา

การสร้างหนังสือเสริมประสบการณ์การอ่านเรื่องสั้นของนักศึกษา ชั้น ปวส.2                                 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา