บทคัดย่อผลงานครูปีการศึกษา 2558
แผนกวิชาพืชศาสตร์
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ผลงาน
1
นายปรีชา ทองมาก

การปรับพฤติกรรมทางการเรียนของผู้เรียนวิชาการปลูกปาล์มน้ำมันโดยการจัด การเรียนการสอนการอภิปรายกลุ่มย่อย
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้สูงขึ้น

การศึกษาเจตคติที่มีต่อการเรียนการสอนวิชาสารชีวภาพเพื่อการเกษตรของผู้เรียน โดยใช้เอกสารประกอบการสอน 
ชั้น  ปวช.3/2,3  ภาคเรียนที่  2/2558

2
นางสาวสมถวิล วงมาเจริญสิน

คุณภาพเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาสถิติการทดลอง (2000-1408) ตามความเห็นของผู้เรียน

ความเข้มข้นของ NAA  ต่อการเกิดรากในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อม่วงเทพรัตน์
3
นางยุพดี ภู่ภูมิรัตน์

การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาโดยการใช้ข้อตกลงกับ นักศึกษาชั้น  ปวส.2/1  ในรายวิชาการปลูกพืชไม่ใช้ดินเพื่อการค้าภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา   2558   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา

การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานของผู้เรียนชั้น  ปวส. 1/1  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา   2558   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา

4
นายสุพิศ เพ็ชราการ

การปรับพฤติกรรมทางการเรียนของผู้เรียนการจัดและดูแลสวน โดยการจัดการเรียน การสอนโดยใช้สถานการณ์จำลอง (Simulation) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้สูงขึ้น

การปรับพฤติกรรมทางการเรียนของผู้เรียนหลักพันธุศาสตร์โดยการจัดการเรียน การสอนโดยใช้การนิรนัย (Deduction) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น

5
นางเสาด๊ะ สาเมาะ

การปรับพฤติกรรมทางการเรียนของผู้เรียนวิชาการผลิตพืชไร่โดยการจัดการเรียนการสอน                การอภิปรายกลุ่มย่อยเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น

การศึกษาเจตคติที่มีต่อการเรียนการสอนวิชาดินและน้ำเพื่อการเกษตรของผู้เรียน โดยใช้เอกสารประกอบการสอน  ชั้น  ปวช.1/1,1/2  ภาคเรียนที่  2/2558

6
นางทัศนีพร ศรีวัฒนะ

การปรับปรุงพฤติกรรมการส่งงานให้ตรงต่อเวลาวิชาหลักการส่งเสริมการเกษตรของนักศึกษาระดับ ปวส.2/4 
ภาคเรียนที่ 1/ 2558

การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานของผู้เรียนชั้น ปวส.2/1 วิชาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน  ภาคเรียนที่   2  ปีการศึกษา 2558

7
นายสุพจน์ มณีโชติ

การปรับพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมให้ตรงต่อเวลาโดยการสอนแบบร่วมแรงร่วมใจ รูปแบบกลุ่มร่วมมือ ในรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร 1ลูกเสือวิสามัญ ชั้น ปวช. 1/4วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

ผลของน้ำชีวภาพพร้อมกากมะละกอ  ปุ๋ยคอกมูลโค  และปุ๋ยโบกาฉิ ที่มีต่อการเจริญเติบโตของมะละกอพันธุ์แขกดำ

8
นางกอดิเย๊าะ ใจห้าว

ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนคุณธรรมจริยธรรมกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาหลักพืชกรรม ของนักศึกษา
ชั้น ปวช. 1 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1/2558

การปรับพฤติกรรมทางการเรียนของผู้เรียนวิชาการปลูกยางพาราโดยการจัดการเรียนการสอนการอภิปรายกลุ่มย่อย
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น

9
นางจรัญญา ชูวิจิตร์

ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนคุณธรรมจริยธรรมกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชาหลักการเกษตร ของนักศึกษาชั้น ปวช. 1 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1/2558

ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของรายวิชาการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ กับรายวิชา
โครงการผลิตไม้ดอกไม้ประดับของนักศึกษาชั้น ปวช. 2 สาขางานพืชศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2/2558

แผนกวิชาสัตวศาสตร์
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ผลงาน
1
นายนุกูล อินทมโน

การปรับพฤติกรรมนักเรียนขาดความรับผิดชอบในการเรียนปฏิบัติงานเกษตรโดย สอนแบบร่วมแรงร่วมใจและปรับพฤติกรรมแบบยอมรับ

ปัญหานักเรียนชั้น ปวช.3/2 ไม่ส่งโครงการฉบับสมบูรณ์ตามเวลาที่กำหนดในวิชาโครงการ
2
นายฉลอง ปุยชุมพล การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ชั้น ปวส.1 แผนกวิชาสัตวศาสตร์ 

การศึกษาการปรับพฤติกรรมนักเรียนที่ขาดความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ในการเรียนวิชา การบริหารงานคุณภาพในองค์การโดยการสอนแบบร่วมแรงร่วมใจแบบ STAD

3
นายเชฏฐ์กมล พันเยาว์ การศึกษาพฤติกรรมการไม่มาเข้าแถวตอนเช้าของนักเรียนชั้น  ปวช.2/2    ภาคเรียนที่   1  ปีการศึกษา   2558   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา
การศึกษาพฤติกรรมการไม่เข้าชั้นเรียนของนักเรียน ชั้น ปวช.3/2   ภาคเรียนที่   2  ปีการศึกษา   2558   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา
4
นางญาณิศา ปุยชุมพล

การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่งงานของนักเรียนระดับชั้น  ปวช. 3/2 แผนกวิชาสัตวศาสตร์  โดยการใช้การเสริมแรงทางบวก

การสำรวจการส่งงานของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 กลุ่มทรอปิคอล  ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2558

5
นายทรงพล จิระพันธุ์ การศึกษาพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนช้าของนักศึกษา ชั้น ปวส.1/7 ภาคเรียนที่   1  ปีการศึกษา   2558   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา

สาเหตุของการไม่ส่งงานของผู้เรียนรายวิชาการเลี้ยงโคเนื้อ  ระดับชั้น  ปวช. 3/2  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2558  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา

6
นายธีระ สุวรรณพานิช

ความพึงพอใจการจัดการเรียนการสอนวิชาโภชนศาสตร์สัตว์เบื้องต้น  รหัสวิชา  3503 – 2001 นักศึกษาระดับ ปวส. 1/2     วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา

การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่งงานของนักศึกษาระดับชั้น  ปวส 1/2   แผนกวิชาสัตวศาสตร์ โดยการใช้การเสริมแรงทางบวก
7
นางกันยา รัศมี

การวัดเจตคติที่มีต่อการเรียนวิชาการผลิตสัตว์ปีกของผู้เรียน วิทยาลัยเกษตรและ เทคโนโลยีสงขลา ชั้น ปวช.2/2  ภาคเรียนที่ 1/2558

การปรับพฤติกรรมผู้เรียนที่ขาดความรับผิดชอบในการส่งงานในการเรียนสัมมนา ชั้น  ปวส. 2/2  ภาคเรียนที่   2/2558
8
นายบัณฑิต ทิพย์เดช

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการขาดคุณธรรมความซื่อสัตย์ในการเรียนวิชา ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพของนักเรียน ประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับชั้น ปวช. ห้อง1/1ในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่งงาน ของนักศึกษาระดับชั้น  ปวส.1/3,5 วิชาหลักการส่งเสริมการเกษตรโดยการใช้เสริมแรงทางบวก

9
นายปรีชา พรามณีโชติ

เปรียบเทียบการใช้ข้อคำถามวิจัย และข้อเสนอแนะจากงานวิจัยเพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการคิดหัวข้อวิจัยและชื่อเรื่องโครงการวิจัย สาขาสัตวศาสตร์ของนักศึกษา  ปวส. 2 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยสาขาสัตวศาสตร์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปกับการคำนวณ โดยใช้เครื่องคิดเลขของนักศึกษา ปวส. 2  สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

10
นายเศียร ณ รังษี

ผลการสอนวิชาโครงการเลี้ยงสุกรนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2  (ปวช.2/2) ด้วยวิธีการสอนแบบมีส่วนร่วม

การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงานของนักเรียน ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 (ปวช.2/2) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

11
นายสมโภช รัตติ โรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่บนบ่อปลาเพื่อการเพาะปลูกและสิ่งแวดล้อม

การปรับพฤติกรรมนักเรียนขาดความรับผิดชอบในการเรียนวิชาการปรับปรุง พันธุ์สัตว์โดยการสอนแบบร่วมแรงร่วมใจ และปรับพฤติกรรมแบบยอมรับ

12
นายสุทธิศักดิ์ เวชสาร

ทัศนคติของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนรู้ในรายวิชากายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

ทัศนคติของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาโรคและการสุขาภิบาลสัตว์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

13
นายสุนันท์ เมืองทัง ทัศนคติของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาพลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
การแก้ปัญหาการแต่งกายของนักเรียนชาย  ภาคเรียนที่  2  ชั้น  ปวช.2/2  ที่เรียนใน วิชาการผลิตพืชอาหารสัตว์ โดยการใช้แรงจูงใจเชิงบวก
14
นางโสภาวดี ศิริไพศาลกุล

การเปรียบเทียบผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียนระหว่างการปฺฏิบัติงานใน สถานศึกษา และ สถานประกอบการ กรณีศึกษา  นักเรียนระดับชั้น ปวช.3/2 แผนกวิชาสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา

ปัจจัยที่มีผล ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการผลิตแพะและแกะ ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2/2 สาขาสัตวศาสตร์  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สงขลา ภาคเรียนที่ 2/2558 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา

แผนกวิชาประมง
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ผลงาน
1
นายราเมศ ชูสิงห์

ผลการสอนแบบฝึกปฏิบัติรายวิชาการขยายพันธุ์ไม้น้ำ ระดับชั้น ปวช. 3ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2558

การศึกษาการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของไรน้ำนางฟ้าไทยที่เลี้ยงด้วยน้ำ ที่มีสารแขวนลอยระดับต่างกัน
(The growth and survival rate of Thai fairy shrimps fed in different levels of Suspension)

2
นางพรทิพย์ ฤทธิโชค การศึกษาเปรียบเทียบการเพาะเลี้ยงไรแดงด้วยอาหาร 3 ชนิด

ผลการจัดการเรียนรายวิชาการวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพน้ำด้วยกระบวนการทดลอง

3
นายศราวุธ ลาภวงค์ -ยังไม่มี-
-ยังไม่มี-
4
นางจันทิมา อุปถัมภ์

การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนที่เรียนรายวิชา ชีววิทยาของปลา ชั้น ปวช.2/3วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา เรื่องการไม่ส่งงาน

การขาดเรียนของนักศึกษารายวิชา การประมงทั่วไป ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2558

5
นายเสถียน จันทะมณี

การแก้ปัญหาการแต่งกายของนักเรียน ชั้น ปวส. 2/4 ที่เรียนในวิชาการจัดการฟาร์ม   สัตว์น้ำ จำนวน  5  คนโดยการใช้แรงจูงใจเชิงบวก

ความพึงพอใจของสถานประกอบการ ชุมชนต่อนักศึกษาฝึกงาน ชั้นปวส. ปีการศึกษา  2558

แผนกวิชาธุรกิจเกษตร
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ผลงาน
1
นายศิริศักดิ์ ใจห้าว ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้วิชาการบัญชีตั๋วเงินของนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาบัญชีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เทคนิคการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนวิชาการบัญชี ห้างหุ้นส่วนของนักศึกษา    ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาบัญชีวิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีสงขลา

2
นางพยงค์ นวลได้ศรี

การปรับพฤติกรรมทางการเรียนของผู้เรียนวิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นโดยการจัดการเรียนการสอน
อภิปรายกลุ่มย่อยเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น

การศึกษาเจตคติที่มีต่อการเรียนการสอนวิชาโครงการ   ของผู้เรียนโดยใช้เอกสาร ประกอบการสอนชั้นปวช. 3/5-6    ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2558
3
นายอาคม สุขเกื้อ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา การขายเบื้องต้น 1 ของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 แผนกวิชาธุรกิจเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา
การพัฒนาทักษะปฏิบัติการขายด้วยการใช้แบบฝึกทักษะการปฏิบัติการขายของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 แผนกวิชาธุรกิจเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา
4
นางจิราภร มลิวัลย์

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงาน อาชีพ เรื่อง เอกสารจดหมายเวียน  โดยใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2558  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา

ศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานตามกำหนดวิชาการเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด ของนักเรียนระดับชั้น  ปวช.3/6  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา

5
นางจำเนียร วงค์ประไพโรจน์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีฟาร์ม (3506 – 2101) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ชั้นปีที่  2  กลุ่ม  2 สาขาสัตวศาสตร์  โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 (2200 –1003) ของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 กลุ่ม 6 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยใช้การสอนซ่อมเสริม

6
นางสุกัญญา หมัดอาดัม

การปรับพฤติกรรมทางการเรียนของผู้เรียนวิชาการขายเบื้องต้น 1  โดยการจัดการเรียนการสอนอภิปรายกลุ่มย่อยเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น

การศึกษาเจตคติที่มีต่อการเรียนการสอนวิชาพิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้นของผู้เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนชั้น ปวช.1/5-6 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2558

7
นางสาวชุติมา เล็กบางพงศ์

การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานหรือการบ้านวิชาการใช้โปรแกรมกราฟิก 2 มิติ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

การเปรียบเทียบคะแนนสอบ วิชาการใช้โปรแกรมกราฟิกส์ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 เรื่อง การใช้เครื่องมือ Pen tool ในการวาดภาพ โดยใช้วิธีการสอนแบบบรรยายกับวิธีการสอนแบบใช้สื่อวิดีทัศน์

แผนกวิชาช่างกลเกษตร
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ผลงาน
1
นายอมฤต สุชาตานนท์

การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือเขียนแบบของนักเรียน ระดับ ปวส.1/4  สาขา ช่างกลเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลาโดยใช้กิจกรรมจับคู่ฝึกปฏิบัติ

อุปกรณ์เสียบลูกชิ้น
2
นายณัฐพงศ์ ดีนวนพะเนา

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระดับ ปวช. 1 สาขาวิชาช่างยนต์   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา โดยการจับคู่ดูแลกัน

อุปกรณ์หั่นเครือกล้วย
3
นายวิรัตน์ ชัยภักดี

การแก้ปัญหาการแต่งกายของนักเรียน ชั้น ปวส. 1/4  ที่เรียนในวิชาฟาร์มแทรกเตอร์ 1  โดยการใช้แรงจูงใจเชิงบวก

เครื่องแกะเมล็ดข้าวโพดแห้ง
4
นายสวาท จันทร์ซิว การมีส่วนร่วมในการทำงานวิชาโครงการ
เครื่องหั่นกล้วย
5
นายสิรศาสตร์ พรหมโลก

การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือช่างในการบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็กของ นักศึกษา ระดับ ปวช. 2 สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา โดยใช้กิจกรรมจับคู่ฝึกปฏิบัติ

เครื่องฉีกทุเรียน
6
นายสุธัน อินโธ การใช้เครื่องมือช่างในงานบำรุงรักษารถยนต์
ไวนิลกันเปื้อน
7
นายอรัญ แก้วเพ็ชร อุปกรณ์ตัดแต่งไม้ดัด
เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน  ความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจ ใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 1 สาขาเกษตรศาสตร์
8
นายบุญแสง เหมหีม กับดักแมลงสาบ

การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อวิชา ฝึกฝีมือ 1 ของนักเรียนระดับ ปวช. 1 สาขาช่างยนต์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา

9
นายรักชาติ    ปานเพชร การแก้ปัญหานักเรียนระดับชั้น ปวช. 3/4  แผนกวิชาช่างยนต์ไม่สามารถคิดคำนวณได้
การพัฒนาประสิทธิภาพของพัดลมประหยัดพลังงาน
แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ผลงาน
1
นางเรณู ชนะผล

การแก้ปัญหาการแต่งกายของนักเรียนชาย ชั้น ปวช. 2/2 ที่เรียนในวิชาผลิตภัณฑ์สัตว์ โดยการใช้แรงจูงใจเชิงบวก

การศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติงานไม่เสร็จตามกำหนดเวลาที่กำหนดของนักเรียนระดับ ปวช. 2/6 ในรายวิชาผลิตภัณฑ์ธัญพืช

2
นางพิมพ์วดี สุวรรณพงษี

สาเหตุของการไม่ส่งงานของผู้เรียนรายวิชาการจัดการผลผลิตเพื่อการแปรรูป
ระดับชั้น  ปวช.2/1 ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2558  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา

การแก้ปัญหาการแต่งกายของนักเรียนชายในรายวิชาการจัดการผลผลิตเพื่อ
การแปรรูประดับชั้น  ปวช. 2/2 ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2558  โดยการใช้แรงจูงใจเชิงบวก

3
นางกนิษฐา สัมมุขา

การศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติงานไม่เสร็จตามกำหนดเวลาที่กำหนดของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3/3วิชาผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

พัฒนาทักษะด้านการตลาด   วิชาการตลาดสินค้าสัตว์น้ำของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปวส.2/4  ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2558

4
นางศรธรวรรณ์ จิระพันธ์ การแก้ปัญหาการแต่งกายของนักเรียนชาย  ภาคเรียนที่  1  ชั้น  ปวช.1/2  ที่เรียนในวิชาปฏิบัติงานเกษตร โดยการใช้แรงจูงใจเชิงบวก
การแก้ปัญหาการแต่งกายของนักเรียนชาย  ภาคเรียนที่  2  ชั้น  ปวช.1/2  ที่เรียนใน วิชาทักษะวิชาชีพเกษตร โดยการใช้แรงจูงใจเชิงบวก
แผนกวิชาพื้นฐาน
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ผลงาน
1
นางกรรณิการ์ สุขเกื่้อ

การพัฒนาทักษะการแต่งประโยคโดยใช้แบบฝึกเพื่อแก้ปัญหาการอ่าน และเขียนสำหรับนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1

การพัฒนาการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ สำหรับนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1
2
นายถาวร ศรีตังนันท์

ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนออนไลน์ของ นักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา

ความสามารถด้านทักษะพื้นฐาน 8 ทักษะของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา
3
นางรัญญา เพ็งจันทร์

การพัฒนาทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษแบบจับคู่เรียน ของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1/6

4
นางยุพดี กาญจนะ

ผลของการใช้วิธีสอนด้วยวิธีการเรียนรู้ร่วมกันที่มีต่อคุณภาพของการทำโครงงาน วิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงของนักเรียน

รายงานการวิจัยการพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนสู่การจัดนิทรรศการทางการเกษตร

5
นางวราพร สุวรรณกระจ่าง รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน  วิชาเคมีทั่วไปและการวิเคราะห์

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนชั้น ปวช.1 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมโดยใช้วิธีการสอนแบบผังกราฟิก (graphic organizer)

6
นางสาวธารทิพย์ อนุญาโต การพัฒนาและส่งเสริมการแสดงมารยาทไทยของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาอาเซียนศึกษาโดยการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่มของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1

7
นางสาวรอฉีด๊ะ ปักสิน การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานอุตสาหกรรม 1 เรื่อง ตรีโกณมิติ โดยใช้รูปแบบวิธีการสอนแบบซิปปา (CIPPA) ของนักเรียนชั้น ปวช. 2/4 
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานเรื่อง อัตราส่วนโดยใช้รูปแบบวิธีการสอนแบบร่วมมือ แบบแบ่งกลุ่มตามสัมฤทธิ์ผลทางการเรียน (Student Team Achievement Division หรือ STAD) ของนักเรียนชั้น ปวช.1/6
8
นายอรรถพล   บุญมาก การศึกษาความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของนักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อเจตคติในการวางแผนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา เพื่อให้เหมาะสมกับ นักเรียน ชั้น ปวช.1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา

 
ขออภัยกำลังปรับปรุง