บทคัดย่อผลงานครูปีการศึกษา 2559
แผนกวิชาพืชศาสตร์
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ผลงาน
1
นายปรีชา ทองมาก

การปรับพฤติกรรมทางการเรียนของผู้เรียนชั้น ปวช.2/1  ภาคเรียนที่  2/2559  วิชาการปลูกปาล์มน้ำมัน โดยการจัดการเรียนการสอนการอภิปรายกลุ่มย่อย เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น

2
นางสาวสมถวิล วงมาเจริญสิน คุณลักษณะของครูผู้สอนวิชาสถิติการทดลอง (2000-1408) ตามความเห็นของผู้เรียน 
3
นางยุพดี ภู่ภูมิรัตน์

การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาโดยการใช้ข้อตกลงกับ นักศึกษาชั้น  ปวช.3/1  ในรายวิชาการปลูกผักไร้ดิน ภาคเรียนที่  1   ปีการศึกษา  2559   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา

4
นายสุพิศ เพ็ชราการ

การปรับพฤติกรรมทางการเรียนของผู้เรียนวิชาหลักพันธุศาสตร์โดยการจัด การเรียนการสอนการอภิปรายกลุ่มย่อย เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้สูงขึ้น

5
นางเสาด๊ะ สาเมาะ

การปรับพฤติกรรมทางการเรียนของผู้เรียนวิชาการผลิตพืชไร่โดยการจัดการเรียนการสอนการอภิปรายกลุ่มย่อย เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น

6
นางทัศนีพร ศรีวัฒนะ

การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานของผู้เรียนชั้น  ปวส.2/1วิชาการจัดการ หลังการเก็บเกี่ยวสวน  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2559

7
นายสุพจน์ มณีโชติ

การปรับพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมให้ตรงต่อเวลา  โดยการสอนแบบร่วมแรงร่วมใจ รูปแบบกลุ่มร่วมมือ  ในรายวิชา  กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 ลูกเสือวิสามัญ  ชั้น ปวช. 1/5  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2559 

8
นางกอดิเย๊าะ ใจห้าว

การปรับพฤติกรรมทางการเรียนของผู้เรียนวิชาหลักพืชกรรมโดยการจัด การเรียนการสอนการอภิปรายกลุ่ม ย่อยเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น

9
นางจรัญญา ชูวิจิตร์ การเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ดดาวเรืองในวัสดุเพาะต่างชนิด
ความคิดเห็นของผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการเป็นฐาน (PBL)
แผนกวิชาสัตวศาสตร์
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ผลงาน
1
นายนุกูล อินทมโน

ปัญหานักเรียน ปวช.3/2 สาขาสัตวศาสตร์ส่งโครงการฉบับสมบูรณ์ไม่ทันตามกำหนดเวลาในวิชาโครงการ

2
นายฉลอง ปุยชุมพล การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ชั้น ปวส.1 แผนกวิชาสัตวศาสตร์ 
การศึกษาการปรับพฤติกรรมนักเรียนที่ขาดความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ในการเรียนวิชาองค์การวิชาชีพ 4 โดยการสอนแบบร่วมแรงร่วมใจแบบ STAD
3
นายเชฏฐ์กมล พันเยาว์ การศึกษาพฤติกรรมการไม่เข้าชั้นเรียนของนักเรียน ชั้น ปวช.3/2 ภาคเรียนที่   2  ปีการศึกษา   2559   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา
4
นางญาณิศา ปุยชุมพล

การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่งงานของนักเรียนระดับชั้น  ปวช. 3/2  แผนกวิชาสัตวศาสตร์  โดยการใช้การเสริมแรงทางบวก                                                         

การสำรวจการส่งงานของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2
5
นายทรงพล จิระพันธุ์

การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานของผู้เรียนชั้น  ปวช. 3/2 วิชา การเลี้ยงโคเนื้อ  ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา   2559  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา

6
นางกันยา รัศมี

การปรับพฤติกรรมผู้เรียน ปวส.1/2 ภาคเรียนที่ 2/2559 วิทยาลัยเกษตรและ เทคโนโลยีสงขลา ที่ขาดความรับผิดชอบในการส่งงาน ในการเรียนวิชาการผลิตไก่ไข่ รหัสวิชา  3503-2102  โดยการสอนแบบร่วมแรงร่วมใจแบบ STAD เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

7
นายบัณฑิต ทิพย์เดช

การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่งงาน ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2/1-5 วิชา 3000-1002 กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ โดยการใช้เสริมแรง ทางบวก

8
นายปรีชา พรามณีโชติ

ผลการใช้เฟซบุ๊คจัดกิจกรรมการเรียนรู้  สำหรับนักศึกษา ปวส. 2   สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ระบบทวิภาคี   ปีการศึกษา 2559

9
นายสมโภช รัตติ ไม้ถูพื้นชีวภาพเอนกประสงค์
10
นายสุทธิศักดิ์ เวชสาร

ทัศนคติของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนรู้ในรายวิชากายวิภาคและสรีรวิทยาของ สัตว์เลี้ยง  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ทัศนคติของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาโรคและการสุขาภิบาลสัตว์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
11
นายสุนันท์ เมืองทัง การสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนต่อวิชาหลักการเลี้ยงสัตว์ 
12
นางโสภาวดี ศิริไพศาลกุล การปรับพฤติกรรมด้านคุณธรรม  กรณีศึกษานักศึกษาชั้น ปวส.1/2  สาขางานการผลิตสัตว์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา
แผนกวิชาประมง
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ผลงาน
1
นายราเมศ ชูสิงห์

เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและผลผลิตของไรน้ำนางฟ้าไทยที่เลี้ยงด้วยน้ำที่ไม่มี และมีสารแขวนลอย

2
นางพรทิพย์ ฤทธิโชค

สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนรายวิชา การวิเคราะห์และควบคุม คุณภาพน้ำ สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ แผนกวิชาประมง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา

3
นายศราวุธ ลาภวงค์

ผลการสอนแบบฝึกทำโครงการวิชาชีพรายวิชาโครงการ  ระดับชั้น  ปวช. 3 ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2559

4
นางจันทิมา อุปถัมภ์

การหาระดับความเข้มข้นของผงรากหนอนตายหยาก Stemona tuberosa Lour. ในการกำจัดเห็บปลา Argulus spp. ที่ปลอดภัยสำหรับปลาทอง Carassius

5
นายเสถียน จันทะมณี

ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อผู้เรียน   ชั้นปวส. ทวิภาคี ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา  2559

แผนกวิชาธุรกิจเกษตร
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ผลงาน
1
นายศิริศักดิ์ ใจห้าว ศึกษาพฤติกรรมการส่งงาน  วิชาการบัญชีร่วมค้าและฝากขายของนักเรียน ชั้น ปวช. 3 สาขาบัญชี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา
2
นางพยงค์ นวลได้ศรี

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักเศรษฐศาสตร์ โดยใช้วิธีการสอน แบบร่วมมือของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา

3
นายอาคม สุขเกื้อ การพัฒนาทักษะการนำเสนอขายโดยใช้ผังความคิดmind  mapในรายวิชาการขายเบื้องต้น1 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1/7 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4
นางจิราภร มลิวัลย์

การศึกษาปัญหาการไม่ส่งงานของนักเรียนวิชา โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.3/6 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2559

5
นางจำเนียร วงค์ประไพโรจน์

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง  การบันทึกบัญชีในสมุดรายวันเงินสด สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ  ของนักเรียนระดับ  ปวช. 3 สาขางานการบัญชี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา  อำเภอรัตภูมิ  จังหวัดสงขลา

6
นางสุกัญญา หมัดอาดัม

การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่งงานของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 1/7  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยการใช้การเสริมแรงทางบวก

7
นางสาวชุติมา เล็กบางพงศ์

การพัฒนาชุดการสอนคอมพิวเตอร์พื้นฐาน โปรแกรมประมวลคำ Microsoft Word 2010 สำหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 ห้อง 7 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา

แผนกวิชาช่างกลเกษตร
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ผลงาน
1
นายอมฤต สุชาตานนท์

การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือเขียนแบบของนักศึกษาระดับปวส.1/3 สาขาช่างกลเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลาโดยใช้กิจกรรมแบบเพื่อน ช่วยเพื่อน                                               

2
นายวิรัตน์ ชัยภักดี การแก้ปัญหาการแต่งกายของนักศึกษาชั้น ปวส.1/3
การแก้ปัญหานักศึกษาชั้น ปวส.1/3
3
นายสวาท จันทร์ซิว การมีส่วนร่วมในการทำสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
การพัฒนาประสิทธิภาพของอุปกรณ์ปอกกระเทียม
4
นายสิรศาสตร์ พรหมโลก

การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือช่างในการบำรุงรักษารถแทรกเตอร์ของนักศึกษา ระดับ ปวส. 2 สาขาวิชาช่างกลเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา โดยใช้กิจกรรมจับคู่ฝึกปฏิบัติ

5
นายสุธัน อินโธ การทดสอบประสิทธิภาพอุปกรณ์ดักแมลงสาบจากกล่องกระดาษเศษวัสดุเหลือใช้
การพัฒนาประสิทธิภาพของหมวกกันน็อกจักรยาน 
6
นายอรัญ แก้วเพ็ชร

การแก้ปัญหาทักษะการขับรถแทรกเตอร์ล้อยางถอยหลังติดพ่วงเทเลอรโดยการปฏิบัติของจริงเป็นกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน
วิชาแทรกเตอร์เพื่อการเกษตร 1 ระดับชั้นปวส. 1/3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

อุปกรณ์อัดฉีดประหยัดพลังงาน
7
นายบุญแสง เหมหีม

การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อวิชา งานฝึกฝีมือ 1 ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช 1. สาขาช่างยนต์

การทดสอบประสิทธิภาพของชิงช้าดักหนู
แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ผลงาน
1
นางเรณู ชนะผล

การศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติงานไม่เสร็จตามกำหนดเวลาที่กำหนดของนักเรียนระดับปวช. 2/2 ในรายวิชาผลิตภัณฑ์สัตว์

2
นางพิมพ์วดี สุวรรณพงษี

สาเหตุของการไม่ส่งงานของผู้เรียนรายวิชาอุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น ระดับชั้นปวช.  1/3  ภาคเรียนที่   2  ปีการศึกษา   2559 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา

3
นางกนิษฐา สัมมุขา

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์การแปรรูปอาหาร  นักศึกษา ระดับชั้นปวส. 2/6 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา ใช้กระบวนการร่วมมือ (Cooperative and Collaborative Learning)

4
นางศรธรวรรณ์ จิระพันธ์

การแก้ไขปัญหาการแต่งกายของนักเรียนชาย  ชั้น ปวช.1/3  ที่เรียนในวิชาทักษะ วิชาชีพเกษตร

แผนกวิชาพื้นฐาน
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ผลงาน
1
นายถาวร ศรีตังนันท์ โปรแกรมบทเรียนเรื่องแรง
2
นางวราพร สุวรรณกระจ่าง

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่องานเกษตรและ ประมง

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนชั้น  ปวช.1  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา   2559  วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม โดยใช้วิธีการสอนแบบผังกราฟิก (graphic  organizer)

3
นางสาวธารทิพย์ อนุญาโต การพัฒนาทักษะการอ่านคำควบกล้ำของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.
การพัฒนาและส่งเสริมการแสดงมารยาทไทยของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.
4
นายอรรถพล   บุญมาก

ปัจจัยที่ส่งผลต่อเจตคติในการวางแผนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา เพื่อให้เหมาะสมกับนักเรียน ชั้น ปวช.1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา

5
นายซัลมาน หมัดยูโซ๊ะ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานอุตสาหกรรม 1 เรื่อง ตรีโกณมิติ โดยใช้รูปแบบวิธีการสอนแบบซิปปา (CIPPA) ของนักเรียนชั้น ปวช. 2/4 
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานเรื่อง อัตราส่วน โดยใช้รูปแบบวิธีการสอนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่ม ตามสัมฤทธิ์ผลทางการเรียน (Student Team Achievement Division หรือ STAD) ของนักเรียนชั้น ปวช.1/6 

 
ขออภัยกำลังปรับปรุง