บทคัดย่อผลงานครูปีการศึกษา 2560
แผนกวิชาพืชศาสตร์
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ผลงาน
1
นายปรีชา ทองมาก

การปรับพฤติกรรมทางการเรียนของผู้เรียนชั้น  ปวช.2/1   ภาคเรียนที่  2/2560  วิชาการปลูกปาล์มน้ำมัน โดยการจัดการเรียนการสอนการอภิปรายกลุ่มย่อย เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น

2
นางสาวสมถวิล วงมาเจริญสิน ความคิดเห็นของนักศึกษา อศ.กช. ต่อชุดการเรียนรู้วิชาสถิติการทดลอง (Experimental Statistics) รหัสวิชา 2000-1408)
3
นางยุพดี ภู่ภูมิรัตน์

การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาโดยการใช้ข้อตกลงกับ นักศึกษา   ชั้น  ปวส.2/1  ในรายวิชาการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินเพื่อการค้า ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา   2560   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา

4
นายสุพิศ เพ็ชราการ

การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานของผู้เรียนชั้น  ปวช. 3/1 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา   2560  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา

5
นางเสาด๊ะ สาเมาะ

การปรับพฤติกรรมทางการเรียนของผู้เรียนวิชาโดยการจัดการเรียนการสอน การอภิปรายกลุ่มย่อยเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น

6
นางทัศนีพร ศรีวัฒนะ

การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานของผู้เรียนชั้นปวส.2/1 วิชาการจัดการ หลังการเก็บเกี่ยวสวน  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560

7
นายสุพจน์ มณีโชติ การปรับพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมให้ตรงต่อเวลา  โดยการสอนแบบร่วมแรงร่วมใจรูปแบบกลุ่มร่วมมือ  ในรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร 2 ลูกเสือวิสามัญ  ชั้น ปวช. 1/1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256
8
นางกอดิเย๊าะ ใจห้าว

การศึกษาเจตคติที่มีต่อการเรียนการสอนวิชาหลักพืชกรรมของผู้เรียนโดยใช้ เอกสารประกอบการสอน  ชั้น  ปวส.1/1-1/3  ภาคเรียนที่  2/2560

9
นางจรัญญา ชูวิจิตร์

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การวางแผนการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ วิชาการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ ของนักเรียนชั้น ปวช. 2/1 สาขางานพืชศาสตร์ ด้วยวิธีการสอนแบบเอ็กช์พลิซิท

10

นางสาวนูรอิสกันดาร์  เส็นเส็ม

การศึกษาผลสัมฤทธิ์และเจตคติต่อการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นทักษะการปฏิบัติในรายวิชาการ เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเบื้องต้นของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ห้อง 1 สาขาพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา
แผนกวิชาสัตวศาสตร์
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ผลงาน
1
นายนุกูล อินทมโน กำลังดำเนินการ
2
นายฉลอง ปุยชุมพล

การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่งงานของนักเรียนระดับชั้น
ปวช. 2/1  รหัสวิชา2500-1001  วิชาการพัฒนาความเป็นผู้นำเกษตรกรในอนาคต
โดยการใช้การเสริมแรงทางบวก           
                                              

การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ชั้น ปวส.1 แผนกวิชาสัตวศาสตร์   
3
นายทรงพล จิระพันธุ์

การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานของผู้เรียน วิชา  การเลี้ยงโคเนื้อ  ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา   2560

4
นางญาณิศา ปุยชุมพล

การศึกษาพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษา ชั้น ปวช.1/2 วิชาหลักการเลี้ยงสัตว์  ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2560   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา

การสำรวจการส่งงานของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2
5
นางกันยา รัศมี การปรับพฤติกรรมผู้เรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่ขาดความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานและการส่งงาน
ในการเรียนสัมนาทางด้านสัตวศาสตร์ โดยการสอนแบบร่วมแรงร่วมใจ แบบSTAD เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ชั้น ปวส. 2/2  ภาคเรียนที่   2/2560

การพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นวิธีการจัดการเรียนรู้แบบชี้แนะ (Direct instruction) ในการศึกษาลักษณะภายนอกของปลา สำหรับนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขางานผลิตสัตว์น้ำ

6
นายบัณฑิต ทิพย์เดช

การพัฒนาการเรียนการสอนวิชากฎหมายพาณิชย์  เรื่อง หนี้ การค้ำประกัน  และจำนอง
โดยใช้ชุดฝึก สำหรับนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สงขลา

7
นายปรีชา พรามณีโชติ กำลังดำเนินการ
8
นายสมโภช รัตติ

การปรับพฤติกรรมนักเรียนขาดความรับผิดชอบในการเรียนวิชาการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
โดยการสอนแบบร่วมแรงร่วมใจและปรับพฤติกรรมแบบยอมรับ

9
นายสุนันท์ เมืองทัง

การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานในรายวิชาพืชอาหารสัตว์ของผู้เรียนระดับชั้น ปวช. 3/2

10
นายสุทธิศักดิ์ เวชสาร ระบบโครงกระดูกโค
ระบบโครงกระดูกสัตว์ปีก
11
นางโสภาวดี ศิริไพศาลกุล

การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อวีดีทัศน์เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและลดปัญหา การขาดเรียน  ในรายวิชา การเลี้ยงแพะและแกะ ภาคเรียนที่ 2/2560 ของนักเรียน ชั้นปวช.3/2 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขางานสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสงขลา

แผนกวิชาประมง
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ผลงาน
1
นายราเมศ ชูสิงห์ กำลังดำเนินการ
2
นางพรทิพย์ ฤทธิโชค การเสริมสร้างพฤติกรรมอันพึงประสงค์ในการเรียนโดยการใช้แบบประเมินตนเอง
3
นายศราวุธ ลาภวงค์ กำลังดำเนินการ
4
นางจันทิมา อุปถัมภ์

การพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นวิธีการจัดการเรียนรู้แบบชี้แนะ (Direct instruction) ในการศึกษาลักษณะภายนอกของปลา สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขางานผลิตสัตว์น้ำ

แผนกวิชาธุรกิจเกษตร
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ผลงาน
1
นายศิริศักดิ์ ใจห้าว

ศึกษาพฤติกรรมการส่งงาน  วิชาการบัญชีร่วมค้าและฝากขายของนักเรียน ชั้น ปวช. 3
สาขาบัญชีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เทคนิคการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนวิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วน ของนักศึกษา ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาบัญชี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา

2
นายอาคม สุขเกื้อ

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการขาย 2 รหัส 2200 – 1005 เรื่อง การปฏิบัติงานขายตามกระบวนการขาย และบริการลูกค้า ของ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยใช้การแสดง บทบาทสมมติ

3
นางจิราภร มลิวัลย์ การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำในรายวิชาพื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หัวข้อเรื่อง ผังงาน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2  ห้อง 9 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยใช้วิธีท่องจำ
4
นางสาวชุติมา เล็กบางพงศ์

การพัฒนาการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Word) เรื่องการสร้างตารางและ การตกแต่งเอกสาร โดยใช้สื่อประกอบการฝึก

การศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง การประมวลผลข้อมูล วิชาโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา

แผนกวิชาช่างกลเกษตร
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ผลงาน
1
นายอมฤต สุชาตานนท์

การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือเขียนแบบของนักศึกษาด้วยชุดกิจกรรมงานเดี่ยวและจับคู่ฝึกปฏิบัติ  เรื่อง การเขียนรูปทรงเรขาคณิต วิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น(2100-1001) แผนกวิชาช่างกลเกษตร ปวช.1/6วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา

2
นายวิรัตน์ ชัยภักดี การแก้ปัญหาการเข้าเรียนสายของนักศึกษา ปวส.1/3 สาขาช่างกลเกษตร
3
นายสวาท จันทร์ซิว กำลังดำเนินการ
4
นายสิรศาสตร์ พรหมโลก กำลังดำเนินการ
5
นายสุธัน อินโธ เครื่องสับอาหารโคขุนด้วยแบบพลังงานไฟฟ้า
6
นายวรวิทย์  สอนแป้น

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการที่เน้นผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้
โดยการตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้วยตนเอง

7
นายบุญแสง เหมหีม กำลังดำเนินการ
8
นายสุวัฒน์   อินทร์ด้วง

การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนช่างยนต์ระดับชั้น ปวช.2/5 ในการไม่ส่งงาน / การบ้าน

9
นายจิรัฐติ  วงศ์งาม

ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานประดับยนต์ของนักเรียน   ระดับชั้น ปวช.3

แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ผลงาน
1
นางเรณู ชนะผล

การศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติงานไม่เสร็จตามกำหนดเวลาที่กำหนดของนักเรียน ระดับปวช. 2/2 ในรายวิชาผลิตภัณฑ์สัตว์

2
นางพิมพ์วดี สุวรรณพงษี

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนชั้น  ปวช.1  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา   2560  วิชาอุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น  โดยใช้ วิธีการสอนแบบผังกราฟิก (graphic  organizer)

3
นางกนิษฐา สัมมุขา กำลังดำเนินการ
4
นางศรธรวรรณ์ จิระพันธ์

การศึกษาความเหมาะสมในการสอนแบบฝึกปฏิบัติของครู รายวิชาทักษะวิชาชีพเกษตร ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 1/3 และ1/4  

แผนกวิชาพื้นฐาน
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ผลงาน
1
นางวราพร สุวรรณกระจ่าง

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์เพื่องานเกษตร และประมง

2
ว่าที่ร้อยตรี จิรวัฒน์  เทพวรรณ การพัฒนาเกมและสถานการณ์จำลองการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ประเทศสมาชิกอาเซียน ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ชั้นปีที่ 1  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา
3
นางสาวธารทิพย์ อนุญาโต การพัฒนาและส่งเสริมการแสดงมารยาทไทยของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.
4
นายอรรถพล   บุญมาก

ปัจจัยที่ส่งผลต่อเจตคติในการวางแผนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา เพื่อให้เหมาะสมกับนักเรียน ชั้น ปวช.1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา

5
นายซัลมาน หมัดยูโซ๊ะ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานอุตสาหกรรม 1 เรื่อง ตรีโกณมิติ โดยใช้รูปแบบวิธีการสอนแบบซิปปา (CIPPA) ของนักเรียนชั้น ปวช. 2/5 
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานเรื่อง อัตราส่วน โดยใช้รูปแบบวิธีการสอนแบบร่วมมือ แบบแบ่งกลุ่มตามสัมฤทธิ์ผลทางการเรียน (Student Team Achievement Division หรือ STAD) ของนักเรียนชั้น ปวช.1/7 
5
นางสาวนาถฤดี  นามโส

การแก้ปัญหาการออกเสียงท้าย –ts, -st และ –s  ไม่ถูกต้องและไม่ชัดเจน ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 สาขาสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา

6
นางสาวยุวดี  รุ่งสว่าง การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 โดยใช้สถานการณ์จำลอง
7
นายเอกชัย  วัฒนเกียรติ์

ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA Model) ที่มีต่อความสามารถในการประยุกต์ความรู้ด้านการเขียนโฆษณา ประชาสัมพันธ์ในงานอาชีพ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเกษตรและ เทคโนโลยีสงขลา

 
ขออภัยกำลังปรับปรุง