SELF  ASSESMENT  REPORT

รายงานผลการประเมินตนเอง


ดาวน์โหลด S A R
ประจำปี พ.ศ.
รายละเอียด (click เพื่อดาวน์โหลด)
2552

รายงานผลการประเมินตนเองประจำปี 2552

2553
2554
2555
2556
รายงานผลการประเมินตนเองประจำปี 2556
2557
รายงานผลการประเมินตนเองประจำปี 2557
2558
รายงานผลการประเมินตนเองประจำปี 2558
2559
รายงานผลการประเมินตนเองประจำปี 2559