ประวัติอำเภอ

ความเป็นมา อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลานั้น เป็นอำเภอที่ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกสุดของจังหวัดสงขลา ติดต่อกับอำเภอควนโดน จังหวัดสตูล เป็นอำเภอที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ด้านตะวันออกเป็นที่ราบแต่ด้านตะวันตกมีเทือกเขา คือ เขานครศรีธรรมราช มีป่าไม้ เรือกสวนไร่นา ซึ่งเหมาะในการทำการเกษตร

            อำเภอรัตภูมิ เดิมเป็นกิ่งอำเภอรัตภูมิอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ซึ่งตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ตั้งอยู่ที่บ้านปากบางภูมี ซึ่งเป็นปากน้ำของคลองรัตภูมิ ริมทะเลสาบสงขลา ซึ่งขณะนี้อยู่ในพื้นที่ของ ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง และได้ยกฐานะ ขึ้นเป็นอำเภอเมื่อปี พ.ศ. 2435 เรียกชื่อ “อำเภอรัฐภูมิ”

            และต่อมาได้ย้ายที่ว่าการอำเภอมาตั้ง ณ ตำบลกำแพงเพชร โดยเรียกชื่อว่า “อำเภอกำแพงเพชร” ซึ่งเป็นสถานที่ที่ตั้งอำเภอในปัจจุบัน ซึ่งตำบลกำแพงเพชรเป็นตำบลหนึ่งใน 5 ตำบลของอำเภอรัตภูมิ มีพื้นที่ทั้งหมด 86.6 ตารางกิโลเมตร มีลักษณะเป็นที่ราบ มีลำน้ำหลายสายไหลผ่านอันเกิดจากเทือกเขาซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตก

            แต่เนื่องจากชื่อนี้เกิดไปใช้ชื่อพ้องกับจังหวัดกำแพงเพชร ทางราชการเกรงว่าจะสับสน เมื่อ พ.ศ. 2480 จึงเปลี่ยนเป็นชื่อใหม่ว่า “อำเภอรัตตภูมิ” แต่คำว่ารัตตภูมิไม่มีคำแปลมีการตรวจสอบแล้วจึงเปลี่ยนใหม่อีกครั้งหนึ่งเมื่อพ.ศ. 2504 ว่า “อำเภอรัตภูมิ” ซึ่งแปลว่า “พื้นที่ดินแดง” และตรงกับความเป็นจริง เพราะดินของอำเภอรัตภูมิส่วนมากจะเป็นดินสีแดงละเอียด และมีแร่ธาตุอาหารสำหรับเป็นอาหารของพืชอยู่มากไม่ได้หมายถึงดินลูกรังแต่อย่างใด สำหรับตำบลที่ตั้งที่ว่าการอำเภอยังให้คงชื่อตำบลกำแพงเพชรอยู่เช่นเดิม

            อำเภอรัตภูมิ มีพื้นที่ ประมาณ 517.69 ตารางกิโลเมตร มี 5 ตำบล คือ กำแพงเพชร ควนรู คูหาใต้
ท่าชะมวง และเขาพระ มีประชากรประมาณ 60,327 คน มีโรงเรียนมัธยม 2 แห่ง วิทยาลัยอาชีวะ 1 แห่ง และมีศูนย์สงเคราะห์ฝึกอาชีพสตรีภาคใต้ 1 แห่ง มีเทศบาล 2 แห่ง คือ เทศบาลตำบลกำแพงเพชร และเทศบาลตำบลนาสีทอง ส่วนสถานที่ที่น่าท่องเที่ยวก็มีอยู่หลายแห่ง เช่น น้ำตกบริพัตร น้ำตกโตนปลิว ทะเลทิพย์คีรี สำนักสงฆ์คงคาเลี้ยว สวนทุเรียน 200 ปี อื่น ๆ เป็นต้น ส่วน คำขวัญอำเภอรัตภูมิ มีว่า “ถิ่นดินแดง แหล่งผลไม้ดก น้ำตกเจ้าฟ้า ภูผามีตำนาน ประตูผ่านสู่ชายแดน” ซึ่งเหมาะสมกับสภาพธรรมชาติและภูมิทัศน์ของอำเภอนี้เป็นอย่างยิ่ง

 

คำขวัญอำเภอรัตภูมิ

      
“ถิ่นดินแดง แหล่งผลไม้ดก น้ำตกเจ้าฟ้า ภูผามีตำนาน ประตูผ่านสู่ชายแดน”

 
ที่ตั้งและอาณาเขต

            ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 655 ตารางกิโลเมตร
            อาณาเขต  ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
                            ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอควนเนียง , อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา
                            ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอหาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
                            ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
 

ลักษณะทางภูมิศาสตร์และลักษณะทางภูมิอากาศ

มีลักษณะเป็นที่ราบ มีลำน้ำหลายสายไหลผ่านอันเกิดจากเทือกเขาซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตก
สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป เป็นแบบมรสุม มี 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน ก.พ.-ก.ย. / ฤดูฝน ต.ค.-ก.ย.

 

สภาพเศรษฐกิจ

   อาชีพหลัก ได้แก่ ด้านการเกษตร เช่น การทำสวนยาง สวนผลไม้ ทำนา
   อาชีพเสริม ได้แก่ ด้านอุตสาหกรรม เช่น โรงโม่หิน และโรงงานแปรรูปต่าง ๆ เป็นต้น

 

ด้านการปกครอง

             การปกครองส่วนภูมิภาค แบ่งการปกครองออกเป็นทั้งหมด 5 ตำบล 63 หมู่บ้าน ดังนี้
1. ตำบลกำแพงเพชร มี 13 หมู่บ้าน
2. ตำบลเขาพระ มี 12 หมู่บ้าน
3. ตำบลท่าชะมวง มี 15 หมู่บ้าน
4. ตำบลคูหาใต้ มี 14 หมู่บ้าน
5. ตำบลควนรู มี 9 หมู่บ้าน

            องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง ประกอบด้วย
จำนวนเทศบาลตำบล 2 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลกำแพงเพชร และ เทศบาลตำบลนาสีทอง
จำนวน อบต. 5 แห่ง ได้แก่
1. องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเพชร
2. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ
3. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชะมวง
4. องค์การบริหารส่วนตำบลคูหาใต้
5. องค์การบริหารส่วนตำบลควนรู