ข้อมูลนักศึกษา ปีงบประมาณ 2560 งวดที่ 2 ครั้งที่ 1

จำนวนนักศึกษา ระดับ ปวช.

รูปแบบที่จัดการสอน อุตสาหกรรม/เทคโนโลยี พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ เกษตรกรรมปฏิรูป คาดว่าจะจบ
การศึกษา
ภาคเรียนที่ 2/60 ภาคเรียนที่ 2/60 ภาคเรียนที่ 2/60
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 รวม ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 รวม ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 รวม

1. ปกติ

50 35 46 131 28 27 20 75 52 44 39 135 54
2. ทวิภาคี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. พิการ 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. ผู้ด้อยโอกาส 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. เทียบโอน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. สะสมหน่วยกิต 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. อศ.กช. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 51 35 46 132 28 27 20 75 52 44 39 135 54

จำนวนนักศึกษา ระดับ ปวส.

รูปแบบที่จัดการสอน อุตสาหกรรม/เทคโนโลยี พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ เกษตรกรรมทั่วไป/ประมง คาดว่าจะจบ
การศึกษา
ภาคเรียนที่ 2/60 ภาคเรียนที่ 2/60 ภาคเรียนที่ 2/60
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 รวม ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 รวม ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 รวม

1. ปกติ

0 0 0 0 0 0 0 0 20 16 0 36 11
2. ทวิภาคี 0 0 0 0 0 0 0 0 17 25 0 42 22
3. พิการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. ผู้ด้อยโอกาส 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. เทียบโอน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. สะสมหน่วยกิต 0 0 0 0 0 0 0 0 26 26 0 52 0
7. อศ.กช. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 0 0 0 0 0 0 0 0 63 67 0 130 33

รายละเอียดเพิ่มเติม