ระบบยืนยันสิทธิ์การรายงานตัวและมอบตัว นักเรียน นักศึกษาใหม่
ปีการศึกษา 2563

       

ขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์ (สำหรับนักเรียน นักศึกษา รอบเพิ่มเติม)

ขั้นตอนที่ 1 สมัครเรียน
นักเรียน นักศึกษา สมัครเรียนออนไลน์ผ่านระบบรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและพิมพ์ใบสมัคร
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ระบบสมัครเรียนออนไลน์

ขั้นตอนที่ 2 ส่งเอกสาร
นักเรียน นักศึกษา จัดส่งเอกสารประกอบการสมัครเรียนและมอบตัวมายังวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา
เอกสารประกอบการสมัครเรียนและมอบตัว ประกอบด้วย

1 ใบสมัครเรียน จำนวน 1 ฉบับ คลิกที่นี่เพื่อค้นหาใบสมัคร
2 ใบมอบตัวนักเรียน นักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
3 ประวัตินักเรียน/นักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
4 สัญญาค้ำประกัน จำนวน 2 ฉบับ คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
5 สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน, บิดา, มารดา และผู้ปกครอง อย่างละ 1 ฉบับ
6 สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน, บิดา, มารดา และผู้ปกครอง อย่างละ 1 ฉบับ
7 สำเนาใบ รบ. หรือใบรับรองผลการเรียน จำนวน 1 ฉบับ
8 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 
ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์หรือนำส่งด้วยตนเอง
กรุณาดาวน์โหลดใบมอบตัว ใบประวัติ และสัญญาค้ำประกัน (เอกสารลำดับที่ 2 - 4) และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
พร้อมแนบเอกสารส่วนตัว (เอกสารลำดับที่ 5 - 8) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
ส่งถึง  หัวหน้างานทะเบียน
          วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา
          เลขที่ 142 หมู่ที่ 3 ต.ท่าชะมวง
          อ.รัตภูมิ จ.สงขลา รหัสไปรษณีย์ 90180

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบผลการรับสมัคร (หลังจากวิทยาลัยได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว)
นักเรียน นักศึกษา ตรวจสอบผลการรับสมัคร หากสถานะ/ผลการรับสมัคร แสดงเป็น "มอบตัวแล้ว" แสดงว่าการสมัครเรียนเสร็จสมบูรณ์แล้ว
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบผลการรับสมัคร